Bảng khảo sát này nên được thực hiện dựa trên trải nghiệm cá nhân của bạn, xin hãy trả lời trung thực và sát với thực tế.

Tiến trình của khảo sát

Tôi cần thiết phải tuân theo kế hoạch điều trị của mình
Tiếp theo
VTM1291801 (v1.0)