Video khoa học

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Để xem phụ đề, vui lòng nhấp vào nút “cc” trên video và chọn “captions on” hoặc “Vietnamese”.

Đoạn phim ghi hình sau đây liên quan đến một bài giảng thuộc chương trình đào tạo liên tục cho nhân viên y tế và không mang tính thương mại.​
Bài giảng này không nhằm khuyến cáo phòng ngừa hay điều trị bất kỳ loại bệnh hay trình trạng sức khỏe nào không phù hợp với giấy phép lưu hành sản phẩm đã được cấp và đang có hiệu lực.​
Nội dung/đoạn video này không được tải xuống hoặc truyền tải đi.