Điều khoản và điều kiện

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

 

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 

Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến Trang Web a:care

Ngày hiệu lực của Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này: 08/6/2018

Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này áp dụng cho việc bạn truy cập vào trang web/cổng thông tin a:care (được gọi chung là “Trang Web”) được quản lý và cung cấp bởi Abbott Product Operations AG, có trụ sở tại Heigenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, Basel, Thụy Sĩ, bao gồm cả các công ty con và công ty thành viên (được gọi chung là “Abbott”). Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này không áp dụng cho các trang web của Abbott mà không liên kết đến Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này, và cũng không áp dụng cho người cư trú của Hoa Kỳ cũng như không áp dụng cho các trang web của bên thứ ba mà Trang Web của Abbott này có thể liên kết đến.

Việc bạn sử dụng trang web này của Abbott phải tuân thủ Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến và Chính Sách về các Cookie và Quyền Riêng Tư.Vui lòng đọc và xem kỹ Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này và Chính Sách về Cookie và Quyền Riêng Tư trước khi truy cập hoặc sử dụng Trang Web này.

THÔNG TIN MÀ BẠN NHẬN THÔNG QUA TRANG WEB NÀY KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH TƯ VẤN Y TẾ, VÀ KHÔNG ĐƯỢC XEM LÀ Ý KIẾN TƯ VẤN Y TẾ DƯỚI BẤT KỲ TÍNH CHẤT NÀO.

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH THÔNG TIN CHUNG VÀ KHÔNG NHẰM CHẨN ĐOÁN BẤT KỲ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE NÀO. NGƯỜI SỬ DỤNG NÊN LƯU Ý RẰNG TRANG WEB NÀY CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH THÔNG TIN VÀ KHÔNG DÙNG ĐỂ THAY THẾ CHO Ý KIẾN TƯ VẤN MÀ BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ CÁN BỘ Y TẾ HOẶC Ý KIẾN TƯ VẤN MÀ VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT CÁN BỘ Y TẾ, BẠN SẼ CUNG CẤP CHO BỆNH NHÂN.

BẰNG VIỆC CÀI ĐẶT, TRUY CẬP, TRA CỨU HOẶC ĐÁNH DẤU KIỂM VÀO MỤC "TÔI ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRỰC TUYẾN NÀY", BẠN ĐÃ THỂ HIỆN Ý ĐỊNH THÔNG QUA HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN VỀ VIỆC: (A) BẠN XÁC NHẬN, CHẤP THUẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY; VÀ (B) XÁC NHẬN RẰNG CHỮ KÝ CỦA BẠN ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRỰC TUYẾN NÀY CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC NHƯ VIỆC SỬ DỤNG CHỮ KÝ TAY.

NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, BẠN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

1. TỔNG QUÁT

1.1 Trang web này được thiết kế như nền tảng trực tuyến/trang web và chỉ được sử dụng cho:

a. bệnh nhân với mục đích hỗ trợ và cung cấp thêm thông tin và giáo dục về bệnh cho những bệnh nhân truy cập và sử dụng Trang Web bằng cách cung cấp cho bệnh nhân quyền truy cập vào các công cụ để quản lý tốt hơn và thu thập thêm thông tin thông qua nội dung giáo dục trong nhiều hoạt động học trực tuyến khác nhau.

b. các nhân viên y tế (“NVYT”) ví dụ như bác sĩ và dược sĩ được cấp phép nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức của NVYT là những người truy cập và sử dụng Trang Web bằng cách hỗ trợ việc trao đổi và phổ biến thông tin khoa học thông qua các nội dung tương tác về giáo dục y khoa và lâm sàng trong các hoạt động học tập điện tử khác nhau.

1.2 Trang Web này, và nội dung và thông tin có sẵn thông qua Trang Web không được sử dụng làm cơ sở để chẩn đoán, theo dõi, quản lý hoặc điều trị bất kỳ tình trạng sức khỏe nào. Thông tin được Abbott cung cấp trên Trang Web này cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin chung và không cấu thành ý kiến tư vấn về kinh doanh, y tế hoặc chuyên môn khác. Trang Web không nhằm mục đích, và không cung cấp ý kiến tư vấn về y tế dưới bất kỳ tính chất nào, và cũng không phải là phương tiện để người sử dụng tự chẩn đoán bất kỳ tình trạng sức khỏe nào. Không có nội dung nào trong Trang Web này nhằm thay thế mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân hoặc thay thế cho ký kiến tư vấn y tế. Không bao giờ được bỏ qua ý kiến tư vấn chuyên môn dựa trên thông tin có trên Trang Web này. Trang Web này không cung cấp sự chẩn đoán y tế cá nhân hoặc tư vấn điều trị cho một bệnh nhân cụ thể. Bạn cũng thừa nhận rằng Trang Web, Nội Dung (được định nghĩa bên dưới) và các đầu mối liên hệ dịch vụ khách hàng của Abbott không nhằm mục đích sử dụng trong trường hợp phản hồi khẩn cấp và không phù hợp để sử dụng khi xảy ra hư hỏng, chậm trễ, không chính xác hoặc lỗi trong Trang Web này hoặc Nội dung có sẵn thông qua Trang Web này mà có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích cá nhân. Trang Web này, Nội Dung, và bất kỳ đầu mối liên lạc dịch vụ khách hàng của Abbott không thể được coi là giải pháp cứu sinh, và không phải là sự thay thế cho dịch vụ khẩn cấp. Tất cả các tình huống đe dọa tính mạng và khẩn cấp nên được chuyển đến các dịch vụ ứng phó khẩn cấp thích hợp trong khu vực của bạn.

1.3 Không có nội dung nào trong Trang Web này mang tính chất hoặc nhằm mục đích quảng cáo. Bạn không nên diễn giải bất kỳ điều gì trên Trang Web này như sự quảng bá hoặc quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm nào hoặc cho việc sử dụng bất kỳ sản phẩm nào không được cho phép bởi pháp luật và quy định của quốc gia nơi bạn cư trú. Xin lưu ý rằng thông tin trên Trang Web này có thể chứa thông tin về những sản phẩm hoặc chỉ định hiện đang được điều tra và/hoặc chưa được cơ quan quản lý phê chuẩn.

1.4 Tại từng thời điểm, Abbott có thể thay đổi Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này hoặc các Chính Sách về Cookie và Quyền Riêng Tư. Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này áp dụng cho mọi thông tin cập nhật mà Abbott cung cấp cho bạn để thay thế hoặc bổ sung Trang Web này, trừ khi có giấy phép riêng hoặc Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến sửa đổi được kèm theo thông tin cập nhật, trong trường hợp đó các điều khoản của giấy phép riêng hoặc Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến sửa đổi sẽ được áp dụng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web này có nghĩa là bạn đồng ý với bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện đối với Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến.

1.5 Bằng việc truy cập Trang Web này, bạn đồng ý rằng Abbott có thể gửi thư điện tử cho bạn theo địa chỉ thư điện tử bạn mà đã cung cấp cho chúng tôi nhằm các mục đích liên quan đến dịch vụ khách hàng và liên quan đến việc cung cấp thông tin liên lạc mang các tính năng của Trang Web này (ví dụ: thông tin về tính năng, cập nhật) trừ khi bạn chọn không nhận thông tin liên lạc như vậy bằng cách hủy đăng ký đối với những thư điện tử đã gửi cho bạn.

1.6 Abbott có thể liên lạc với bạn bằng phương tiện điện tử liên quan đến vấn đề an toàn thông tin, quyền riêng tư và các vấn đề quản trị liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web này. Nếu biết được về việc xảy ra vi phạm hệ thống an toàn thông tin, Abbott có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng phương tiện điện tử bằng cách đăng thông báo trên Trang Web hoặc bằng cách gửi thư điện tử cho bạn, nếu chúng tôi có địa chỉ thư điện tử của bạn. Bạn có quyền nhận được thông báo bằng văn bản đó. Để nhận được thông báo bằng văn bản miễn phí về vi phạm an toàn thông tin (hoặc hủy bỏ việc bạn đồng ý khi nhận thông báo điện tử), vui lòng viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ webmaster@abbott.com.

2. TÀI KHOẢN a:care

2.1 Để sử dụng Trang Web, bạn phải tạo tài khoản a:care và mật khẩu. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Trang Web được thiết kế và nhằm sử dụng cho mục đích cá nhân và bạn không nên chia sẻ tài khoản a:care của bạn và/hoặc các chi tiết mật khẩu với một cá nhân khác. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn thông tin của tài khoản a:care của bạn và cho tất cả các hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua tài khoản đó. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Abbott nếu bạn biết về sự cố về an toàn thông tin hoặc vi phạm ảnh hưởng đến bạn tài khoản a:care, bao gồm cả trường hợp bạn tin rằng mật khẩu của bạn có thể đã bị xâm phạm. Abbott không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mật khẩu bị mất, đánh cắp hoặc bị xâm phạm hoặc bất kỳ hoạt động trên tài khoản a:care của bạn từ những Người Sử dụng trái phép hoặc bất kỳ tổn thất phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng trái phép tài khoản a:care do bạn gây ra.

2.2 Việc cung cấp tài khoản a:care cho bạn tùy thuộc vào việc bạn đồng ý với và liên tục tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này. Bạn sẽ có trách nhiệm nhận và duy trì sự kết nối internet, thiết bị máy tính và nguồn cung cấp cần thiết để tiếp nhận, truy cập và sử dụng Trang Web này. Bạn đồng ý chỉ sử dụng Trang Web này theo sự cho phép được quy định rõ ràng trong Trang Web này. Abbott và các nhà cung cấp của Abbott có tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi trong và liên quan đến Trang Web này.

2.3 Để sử dụng Trang Web này, bạn phải nhập một số thông tin cá nhân của bạn, bao gồm địa chỉ thư điện tử và mật khẩu của bạn, để tạo tài khoản a:care của bạn. Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi bạn đăng ký với, và khi bạn sử dụng, Trang Web này, và bạn đồng ý lưu giữ thông tin tài khoản a:care chính xác, cập nhật và đầy đủ.

2.4 Việc bạn sử dụng Trang Web này tùy thuộc vào việc bạn đã đọc và hiểu, đồng ý với Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, có sẵn tại Chính Sách Quyền Riêng Tư (“Chính Sách Quyền Riêng Tư”) và theo đây được kết hợp bằng cách tham chiếu đến Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Abbott sẽ tiết lộ những thông tin liên quan đến việc sử dụng Trang Web này bao gồm thông tin cá nhân có liên quan đến bạn phù hợp với Chính Sách Quyền Riêng Tư, kể cả khi luật pháp yêu cầu hoặc dựa trên niềm tin tuyệt đối rằng những hành động đó cần được điều tra hoặc bảo vệ chống lại các hoạt động có hại cho Abbott, con người, hoặc tài sản (bao gồm cả Trang Web).

3. VIỆC SỬ DỤNG ĐƯỢC PHÉP TRANG WEB NÀY

3.1 Tùy thuộc vào Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này, bạn có thể tự do lướt và truy cập Trang Web này và nội dung (có thể bao gồm các đoạn phim phát trực tiếp và bất kỳ nội dung, hình ảnh và âm thanh nào có liên quan) được cung cấp qua Trang Web (tất cả các tài liệu được đề cập trong các điều khoản này là “Nội Dung”) và tải Nội dung từ Trang Web này (lướt, xem/theo dõi và tải xuống được gọi chung là "Sử Dụng"), miễn là liên quan đến việc tải xuống Nội Dung (i) tính năng tải xuống có sẵn cho bạn trên Trang Web này, (ii) bạn hoàn tất quá trình tải xuống và tuân thủ bất kỳ hướng dẫn tải thông tin có liên quan nào được hiển thị trong Trang Web này và, (iii) bạn không sửa đổi Nội dung mà bạn tải xuống theo bất kỳ cách nào và giữ lại và sao chép từng thông báo bản quyền hoặc thông báo quyền sở hữu khác có trong Nội Dung đó.

3.2 Tất cả việc sử dụng Nội Dung chỉ nhằm mục đích thông tin và phi thương mại hoặc chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn và bạn không được phân phát, sửa đổi, truyền tải, tái sử dụng, đăng lại, hoặc sử dụng Nội Dung cho các mục đích thương mại, mà không được Abbott hoặc các bên cấp quyền sử dụng của chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Trừ khi Abbott đã cung cấp cho bạn văn bản cho phép trước, không có giấy phép hoặc quyền nào trong Nội Dung, hoặc bất kỳ bản quyền nào của Abbott hoặc bất kỳ bên nào khác được cấp hoặc trao cho bạn. Abbott bảo lưu các quyền cho dù không được quy định một cách rõ ràng trong Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này. Nếu việc bạn sử dụng Nội Dung vi phạm những điều khoản này thì quyền của bạn được sử dụng Trang Web này sẽ chấm dứt ngay lập tức và tùy theo lựa chọn của chúng tôi, bạn phải trả lại hoặc tiêu hủy bản sao của Nội Dung mà bạn đã thực hiện.

4. NHÃN HIỆU / QUYỀN SỞ HỮU ĐỘC QUYỀN CỦA ABBOTT

4.1 Nhằm mục đích của Trang Web này, "Quyền Sở Hữu Trí Tuệ" có nghĩa là bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại, thiết kế thương mại, nhãn hiệu, lợi thế thương mại, quyền trong bao bì, phương tiện truyền thông, vật liệu, thiết kế, công nghệ, tác phẩm nghệ thuật, đồ họa, biểu tượng, phần mềm máy tính (bao gồm mã nguồn), cơ sở dữ liệu và các quyền tương tự hoặc tương đương hoặc các hình thức bảo hộ tồn tại hoặc sẽ tồn tại, hiện tại hoặc trong tương lai, trong bất kỳ phương tiện trung gian nào được biết đến hoặc được phát minh này, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

4.2 Bạn nên giả định rằng tất cả mọi thứ bạn nhìn thấy hoặc đọc trên Trang Web này đều có bản quyền hoặc được cấp phép bởi Abbott trừ khi có ghi chú khác và bạn không được sử dụng mà không được Abbott cho phép bằng văn bản.

4.3 Trừ khi có ghi chú khác, bạn cũng nên giả định rằng bất kỳ biểu tượng, tên công ty hoặc tên thương mại nào xuất hiện trên Trang Web này, cho dù có hoặc không xuất hiện trong bản in lớn hoặc có biểu tượng nhãn hiệu, là nhãn hiệu của Abbott và/hoặc các bên khác. Trang Web này cũng có thể chứa hoặc tham chiếu đến bằng sáng chế, thông tin độc quyền, công nghệ, sản phẩm, quy trình, hoặc các quyền sở hữu độc quyền khác của Abbott và/hoặc các bên khác. Không có giấy phép hoặc quyền nào trong bất kỳ nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, công nghệ, sản phẩm, quy trình và quyền sở hữu độc quyền nào khác của Abbott và/hoặc các bên khác được cấp hoặc trao cho bạn, cho dù rõ ràng hay ẩn ý.

4.4 Để tránh nghi ngờ, Abbott giữ tất cả các quyền đối với Trang Web này và Nội Dung không được cấp cho bạn một cách cụ thể/rõ ràng trong Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này. Abbott không chuyển nhượng cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc Quyền Sở Hữu Độc Quyền nào trong hoặc cho Trang Web này hoặc Nội Dung, bất kỳ thông tin cập nhật hoặc tác phẩm phái sinh hoặc bất kỳ bản quyền, quyền sáng chế hoặc nhãn hiệu nào được thể hiện hoặc sử dụng liên quan đến Trang Web này hoặc Nội Dung. Ngoại trừ các giấy phép có giới hạn được cấp rõ ràng cho bạn theo Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này, không có quyền, giấy phép hoặc sự miễn trừ nào khác được cấp. Không có giấy phép ẩn ý theo Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này.

5. CẤP PHÉP SỬ DỤNG CHO ABBOTT

5.1 Trang Web này cho phép bạn và những Người Sử dụng khác tải lên, truyền tải hoặc gửi (gọi chung là “đăng”) Nội Dung thông qua Nền Tảng này (“Nội Dung Người Sử dụng”). Bằng cách đăng thông tin cá nhân của bạn hoặc Nội Dung Người Sử dụng khác cho Abbott, bạn cấp cho Abbott quyền sử dụng toàn cầu, miễn phí, có thể chuyển nhượng, được, có thể được tái cấp phép , và không độc quyền để sử dụng, phân phối, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, truyền thông, công khai thực hiện, công khai trưng bày, tạo ra các tác phẩm phái sinh (chẳng hạn như các nội dung có kết quả từ các bản chỉnh sửa hoặc các thay đổi khác để dữ liệu hoạt động tốt hơn với Trang Web này) Nội Dung Người Sử dụng này cho mục đích cung cấp cho bạn Trang Web này và các sản phẩm và dịch vụ của Abbott. Như được mô tả đầy đủ hơn trong chính sách quyền riêng tư có sẵn tại Chính sách Quyền Riêng Tư, Abbott có thể tạo ra, truy cập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ cho các nhà nghiên cứu bên thứ ba, dữ liệu tổng hợp, ẩn danh, hủy nhận dạng (hoặc được phân biệt trong phạm vi được pháp luật của bạn cho phép) có nguồn gốc từ Trang Web này cho các mục đích tiếp thị và/hoặc nghiên cứu giáo dục, để đánh giá cách Trang Web này được cung cấp, đánh giá việc sử dụng Trang Web và các thành phần và thiết bị khác nhau của Trang Web, đánh giá hiệu quả hoặc tác động đến Người Sử dụng, hoặc phát triển sản phẩm. Bạn đồng ý rằng giấy phép theo đây cho phép Abbott thực hiện bất kỳ hành động nào như vậy.

5.2 Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, bằng việc đăng Nội Dung Người Sử dụng lên hoặc thông qua Trang Web này, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền về quyền riêng tư, quyền công khai hoặc bất kỳ quyền nào khác có tính chất tương tự liên quan đến Nội Dung Người Sử dụng hoặc bất kỳ phần nào của nội dung đó. Trong trường hợp bất kỳ quyền nhân thân nào không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao, bạn theo đây từ bỏ và đồng ý không bao giờ khẳng định bất kỳ và tất cả các quyền nhân thân, hoặc hỗ trợ, duy trì hoặc cho phép bất kỳ hành động nào dựa trên bất kỳ quyền nhân thân nào bạn có thể có hoặc liên quan đến bất kỳ Nội Dung Người Sử dụng bạn đăng lên hoặc thông qua Trang Web này. Bạn miễn trừ một cách rõ ràng cho Abbott và các đại diện, đối tác, người được cấp phép, người kế thừa và người nhận chuyển nhượng của Abbott không phải chịu bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm hoặc hành động, dù bây giờ đã biết hoặc chưa biết, liên quan đến hành vi phỉ báng, vi phạm bản quyền, vi phạm các quyền nhân thân và xâm phạm quyền đối với quyền riêng tư, quyền công khai hoặc quyền nhân thân hoặc bất kỳ vấn đề tương tự nào hoặc dựa trên hoặc liên quan đến việc bạn đăng Nội Dung Người Sử dụng như được cho phép trong Các Điều Khoản Sử Dụng này.

5.3 Bạn tự chịu trách nhiệm về Nội Dung Người Sử dụng mà bạn đăng hoặc tải lên Trang Web này và những hậu quả của việc đăng tải nó. Bằng cách đăng tải/tải lên Nội Dung Người Sử dụng, bạn cam đoan, đảm bảo và giao ước rằng: (i) bạn là người tạo và chủ sở hữu của Nội Dung Người Sử dụng, hoặc nói cách khác có đủ quyền và thẩm quyền để cấp các quyền được cấp ở đây; (ii) Nội Dung Người Sử dụng không và sẽ không (A) xâm phạm, vi phạm hoặc không phù hợp với bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, bao gồm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền nhân thân, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu độc quyền khác; (B) vu khống, phỉ báng, hoặc bôi nhọ bất kỳ người nào khác, (C) không chính xác, bất hợp pháp, mang tính nguy hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, thô tục, xúc phạm, tục tĩu, khiêu dâm, phản cảm, hận thù, hoặc quảng bá phân biệt đối xử, cố chấp, phân biệt chủng tộc, hoặc lòng hận thù, theo toàn quyết định của Abbott; (iii) Nội Dung Người Sử dụng không chứa bất kỳ vi-rút, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp, sâu hoặc mã độc hại hoặc nguy hiểm nào khác; hoặc (iv) trừ khi bạn đã nhận được sự cho phép trước bằng văn bản, Nội Dung Người Sử dụng không chứa thông tin bí mật của bất kỳ bên thứ ba nào. Abbott bảo lưu tất cả các quyền và biện pháp khắc phục chống lại bất kỳ người sử dụng nào vi phạm các cam đoan và bảo đảm này.

5.4 Abbott không chịu trách nhiệm theo dõi, chỉnh sửa hoặc kiểm soát Nội Dung Người Sử dụng mà bạn hoặc những người sử dụng khác đăng lên Trang Web này, và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về Nội Dung Người Sử dụng đó hoặc việc không xem xét hoặc hành động theo Nội Dung Người Sử dụng dưới bất kỳ cách thức nào. Tuy nhiên, vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, Abbott có thể sàng lọc, xóa, chỉnh sửa hoặc chặn bất kỳ Nội Dung Người Sử dụng nào do bạn hoặc những người khác đăng mà theo quyết định riêng của chúng tôi, là sự vi phạm Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này hoặc có thể bị phản đối theo một cách thức khác.

6. CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

6.1 Abbott tôn trọng Quyền Sở hữu Trí tuệ của người khác và bảo vệ bản quyền và tất cả các Quyền Sở hữu Trí tuệ khác rất nghiêm túc, và chúng tôi yêu cầu Người Sử dụng của chúng tôi làm như vậy. Hoạt động vi phạm trên hoặc thông qua Trang Web này sẽ không được dung thứ.

6.2 Chính sách về Quyền Sở hữu Trí tuệ của Abbott là (a) xóa bỏ tài liệu mà theo thông báo từ chủ sở hữu Quyền Sở hữu Trí tuệ hoặc đại diện của họ, mà với thiện chí của mình, Abbott cho rằng đang xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba bằng việc cung cấp sẵn thông qua Trang Web này và (b) loại bỏ bất kỳ Nội Dung Người Sử dụng nào được đăng lên Nền Tảng này bởi những Người Sử dụng là những người “tái phạm.” Abbott xem “người tái phạm” là Người Sử dụng mà đã tải lên Trang Web này Nội Dung Người Sử dụng và đã nhận hơn hai thông báo của Abbott yêu cầu gỡ xuống hoặc khiếu nại liên quan đến Nội Dung Người Sử dụng của họ. Tuy nhiên, Abbott có quyền quyết định chấm dứt tài khoản của bất kỳ Người Sử dụng nào sau khi nhận được một thông báo vi phạm bị khiếu nại hoặc theo quyết định riêng của Abbott.

7. PHẢN HỒI

Bất kỳ dữ liệu, nhận xét hoặc tài liệu nào bạn cung cấp qua Trang Web này hoặc cung cấp cho Abbott để nhận sự hỗ trợ, bao gồm cả dữ liệu phản hồi, chẳng hạn như các câu hỏi, đề xuất nhận xét hoặc tương tự (“Phản hồi”) sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Abbott sẽ không có nghĩa vụ cho dù dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Phản Hồi đó và sẽ được tự do sao chép, sử dụng, tiết lộ, trưng bày, thể hiện, chuyển giao, tạo tác phẩm phái sinh và phân phát Phản Hồi cho người khác vĩnh viễn mà không giới hạn, trừ thông tin sức khỏe và thông tin cá nhân có thể được đưa vào Phản Hồi. Ngoài ra, Abbott sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong Phản Hồi đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm kết hợp với Phản Hồi đó, với điều kiện nếu pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ thỏa thuận với bạn về việc chúng tôi sử dụng và trả thù lao thoả đáng trước khi sử dụng. Bạn không được thực hiện các quyền nhân thân ví dụ như là quyền ghi tên tác giả, quyền xuất bản, hoặc quyền về tính toàn vẹn của Phản Hồi.

8. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM; KHÔNG DỰA VÀO NỘI DUNG

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

a. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp những phát triển mới nhất liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi theo danh mục đầu tư a:care trên Trang Web này, và các thông tin khác về Abbott, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và sự phù hợp của bất kỳ thông tin được nêu trên Trang Web này. Mỗi người chịu toàn bộ trách nhiệm và tất cả các rủi ro phát sinh từ việc sử dụng Trang Web này.

b. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, ABBOTT VÀ CÁC BÊN CUNG CẤP VÀ CÁC BÊN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG CỦA ABBOTT CUNG CẤP TRANG WEB VÀ NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY (BAO GỒM CẢ NỘI DUNG NGƯỜI SỬ DỤNG) TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "CÓ SẴN" MÀ KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM, CAM ĐOAN, HOẶC BẢO LÃNH NÀO MÀ KHÔNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRỰC TUYẾN NÀY VỀ VIỆC TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG CÓ CHÍNH XÁC, HOÀN CHỈNH, HOẶC CÓ ĐƯỢC CẬP NHẬT NHẰM CÁC MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TIỀM NĂNG HAY KHÔNG, HOẶC CÓ BỊ SAI SÓT HAY KHÔNG, HOẶC CÓ CUNG CẤP QUYỀN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HAY KHÔNG, BAO GỒM CẢ BẤT KỲ CHỨC NĂNG HOẶC NỘI DUNG NÀO CỦA QUYỀN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, ABBOTT VÀ CÁC BÊN CUNG CẤP VÀ CÁC BÊN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG CỦA ABBOTT TUYÊN BỐ THÊM MỘT CÁCH RÕ RÀNG VỀ VIỆC KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG, HÀM Ý HAY THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN SỰ BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VIỆC GIAO HÀNG, CÁC KHIẾM KHUYẾT BÊN TRONG, ĐỘ TIN CẬY, TÍNH ĐÚNG HẠN, TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH ĐẦY ĐỦ, TÍNH SẴN CÓ, QUYỀN SỞ HỮU, KHẢ NĂNG KHÔNG BỊ VI PHẠM, VÀ/HOẶC HIỆU SUẤT CỦA TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG, KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB NÀY KHÔNG BỊ VI-RÚT HOẶC KHÔNG CÓ CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC VÀ CŨNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ VIỆC TƯƠNG THÍCH VỚI THIẾT BỊ MÁY TÍNH HOẶC HỆ ĐIỀU HÀNH CỦA BẠN. ABBOTT KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ VIỆC SẼ CHỐNG LẠI SỰ CAN THIỆP VÀO VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC CHỨC NĂNG CỦA TRANG WEB HOẶC CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC THỰC HIỆN HOẶC ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI ABBOTT HOẶC TRANG WEB NÀY SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN, KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ SAI SÓT VÀ KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG TRANG WEB NÀY SẼ KHÔNG CẢN TRỞ VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC HƯỞNG LỢI BẤT KỲ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ KHÁC, VÀ CŨNG KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC KHIẾM KHUYẾT TRONG TRANG WEB NÀY SẼ ĐƯỢC SỬA ĐỔI. KHÔNG CÓ BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC Ý KIẾN TƯ VẤN HOẶC NỘI DUNG NÀO BẰNG LỜI NÓI HOẶC BẰNG VĂN BẢN DO ABBOTT HOẶC ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA ABBOTT CUNG CẤP SẼ TẠO THÀNH MỘT SỰ BẢO ĐẢM. BẠN THỪA NHẬN VÀ BẢO ĐẢM RẰNG BẠN (HOẶC ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA BẠN) ĐÃ ĐƯA RA SỰ NHẤT TRÍ CÓ GIÁ TRỊ, TỰ NGUYỆN, ĐƯỢC THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ, VÀ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TẠI QUỐC GIA CỦA BẠN VỀ VIỆC CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRỰC TUYẾN NÀY VÀ RẰNG BẠN TỰ CHỊU RỦI RO CHO VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, ABBOTT KHÔNG BẢO ĐẢM TÍNH AN TOÀN THÔNG TIN HOẶC TÍNH BẢO MẬT CỦA BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO ĐƯỢC LƯU TRỮ HOẶC TRUYỀN TẢI TỪ TRANG WEB.

c. Bạn đồng ý rằng cho dù pháp luật hiện hành có các quy định khác đi, bạn không thể gửi khiếu nại hoặc làm đơn kiện phát sinh từ hoặc có liên quan đến Trang Web này hoặc Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này sau hơn một (1) năm kể từ ngày phát sinh khiếu nại hoặc đơn kiện.

d. Abbott không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác, tính hiệu quả, tính kịp thời và mức độ phù hợp của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào có được từ bên thứ ba, bao gồm bất kỳ siêu liên kết đến hoặc từ trang web của bên thứ ba. Trừ khi được cung cấp trên Trang Web này, Abbott sẽ không chỉnh sửa, kiểm duyệt hoặc kiểm soát bất kỳ nội dung nào do bên thứ ba cung cấp trên bất kỳ bảng thông báo, phòng chuyện trò hoặc các diễn đàn tương tự khác được đăng trên Trang Web này. Do đó, thông tin này sẽ được xem là khả nghi và không được Abbott xác nhận.

e. Trang Web này có thể chứa các tuyên bố hướng đến tương lai để phản ánh kỳ vọng hiện tại của Abbott về các sự kiện và sự phát triển kinh doanh trong tương lai. Các tuyên bố hướng đến tương lai liên quan đến những rủi ro và các yếu tố không chắc chắn. Sự phát triển hoặc kết quả thực tế có thể khác với những yếu tố được dự đoán và phụ thuộc vào một số yếu tố bao gồm, nhưng không giới hạn, sự thành công của các chương trình nghiên cứu hiện tại, kết quả thử nghiệm lâm sàng đang được thực hiện hoặc sẽ được thực hiện trong tương lai, việc thương mại hóa sản phẩm đang thực hiện, các chấp thuận của cơ quan chủ quản về dược phẩm, tính hiệu lực và khả năng thực thi của các bằng sáng chế, độ ổn định của các mối quan hệ thương mại và các điều kiện kinh tế chung. Abbott dự định thường xuyên cập nhật Trang Web này nhưng không chịu trách nhiệm cập nhật bất kỳ nội dung nào.

9. QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ AN TOÀN THÔNG TIN/GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Abbott cam kết bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của bạn. Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của sự riêng tư đối với khách hàng của chúng tôi và người truy cập vào Trang Web. Việc chúng tôi sử dụng thông tin định danh cá nhân được điều chỉnh theo Chính Sách về Các Cookie và Quyền Riêng Tư của chúng tôi và bằng việc truy cập và sử dụng Trang Web này, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Chính Sách về Các Cookies và Quyền Riêng Tư.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng khi gửi thông tin cá nhân của bạn lên Trang Web này, mặc dù Abbott có sẵn các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn việc truy cập hoặc bị gián đoạn trái phép, nhưng không đảm bảo tuyệt đối an toàn. BẠN TỰ CHỊU RỦI RO CHO TẤT CẢ HÀNH ĐỘNG TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG NỘI DUNG VÀ TRANG WEB NÀY. ABBOTT VÀ BẤT KỲ CÔNG TY NÀO TRONG TẬP ĐOÀN ABBOTT, VÀ BẤT KỲ NGƯỜI KHÁC THAM GIA VÀO VIỆC TẠO RA, SẢN XUẤT HOẶC CHUYỂN GIAO TRANG WEB NÀY CHO BẠN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ TÌNH TRẠNG BỊ CHẶN HOẶC BỊ TRUY CẬP TRÁI PHÉP, CHO DÙ LÀ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, MANG TÍNH HỆ QUẢ (BAO GỒM CẢ LỢI NHUẬN BỊ MẤT), HOẶC KHOẢN BỒI THƯỜNG MANG TÍNH TRỪNG PHẠT PHÁT SINH TỪ NGƯỜI SỬ DỤNG HOẶC NGƯỜI SỬ DỤNG PHẢI CHỊU, NGAY CẢ KHI ABBOTT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI, ABBOTT KHÔNG BẢO ĐẢM, CHO DÙ RÕ RÀNG HOẶC HÀM Ý, RẰNG THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP SẼ KHÔNG BỊ NGĂN CHẶN HOẶC TRUY CẬP TRÁI PHÉP VÀ CŨNG KHÔNG ĐƯA RA SỰ ĐẢM BẢO HÀM Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. NGƯỜI SỬ DỤNG TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO BÍ MẬT ĐỐI VỚI MẬT KHẨU CỦA RIÊNG NGƯỜI ĐÓ.

Bạn đồng ý rằng bất kể pháp luật hiện hành quy định ngược lại, bạn không nộp đơn khiếu nại hay đơn kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang Web này của Abbott hoặc Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến sau hơn một (1) năm kể từ ngày phá sinh khiếu nại hay đơn kiện đó.

10. BỒI HOÀN

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, bạn sẽ bồi hoàn và miễn cho Abbott, viên chức, giám đốc, nhân viên, đại diện, đại diện, các bên kế thừa và người nhận chuyển nhượng của Abbott (“Các Bên Abbott”) không phải chịu mọi khiếu nại, chi phí, nợ phải trả, thiệt hại, tổn thất và chi phí dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm, không giới hạn, chip phí pháp lý và kế toán hợp lý, cho dù mang tính trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, có tính chất hệ quả, hay có tính chất khác, cho dù phát sinh ngoài hợp đồng (bao gồm cả sự sơ suất mang tính chủ động, thụ động, hay ước tính), theo hợp đồng, bảo đảm, trách nhiệm tuyệt đối, sự tín nhiệm, hoặc theo bất kỳ lý thuyết nào khác, trong mỗi trường hợp phát sinh từ hoặc liên quan dưới bất kỳ hình thức nào đến (a) việc bạn truy cập, sử dụng hoặc lạm dụng Trang Web này hoặc Nội Dung (bao gồm cả Nội Dung Người Sử dụng) hoặc (b) việc bạn vi phạm Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này, bao gồm thương tích cá nhân, thiệt hại về tài sản hoặc tử vong. Abbott sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn biết về bất kỳ yêu cầu bồi thường, đơn kiện hoặc thủ tục nào liên quan đến nghĩa vụ bồi hoàn của bạn sau khi biết về điều đó, nhưng nếu Abbott không liên lạc được với bạn kịp thời vì địa chỉ thư điện tử cho bạn không hoạt động, thì nghĩa vụ bồi hoàn của bạn sẽ tiếp tục bất kể việc Abbott không có khả năng để liên lạc với bạn một cách kịp thời. Bằng chi phí của bạn, Abbott có quyền kiểm soát duy nhất đối với bất kỳ hành động tự bảo vệ nào trước bất kỳ yêu cầu nào mà theo đó bạn có nghĩa vụ phải bồi hoàn cho Abbott theo Mục 12 này; tuy nhiên, miễn là bạn luôn có tùy chọn để tham gia vào bất kỳ vấn đề hoặc tranh kiện nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc tham gia thông qua nhà cố vấn do bạn tự chọn, nếu muốn, với chi phí của riêng bạn.

11. ĐƯỜNG DẪN LIÊN KẾT ĐẾN NHỮNG TRANG KHÁC TỪ NỀN TẢNG NÀY; TÀI LIỆU CỦA BÊN THỨ BA

11.1 Do Abbott không kiểm soát và không xác nhận, thông qua, phê chuẩn hoặc đề xuất bất kỳ trang web nào của bên thứ ba, không phải của Abbott hoặc bất kỳ thông tin, hình ảnh đồ họa, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề cập đến hoặc được nêu trong các trang web không phải của Abbott đó nhưng có liên kết đến Nội Dung, bạn đồng ý rằng bạn tự chịu rủi ro đối với việc truy cập vào các trang web không phải của Abbott. Bất kỳ đường liên kết nào đến các trang web không phải của Abbott này được cung cấp chỉ nhằm mục đích thuận tiện và có thể không được cập nhật hoặc được duy trì. Trừ khi được quy định khác trong Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này, tất cả quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến và đối với Tài Liệu của bên thứ ba và các trang web không phải của Abbott và việc sử dụng chúng đều được điều chỉnh bởi các điều khoản riêng giữa bạn và bên thứ ba. Abbott không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì liên quan đến trang web của bên thứ ba, nội dung trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào hoặc các thông lệ về quyền riêng tư của bên thứ ba.

11.2 Bằng cách sử dụng Trang Web này, bạn có thể tiếp xúc với những Nội Dung, dữ liệu, thông tin, ứng dụng, tài liệu và nội dung khác từ bên thứ ba, bao gồm cả những Người Sử dụng khác (gọi chung là "Tài Liệu của Bên Thứ Ba") mà có thể gây khó chịu, không đứng đắn hoặc có thể gây ra sự phản đối, có hoặc không thể được xác định là có ngôn ngữ không thích hợp đối với trẻ em hoặc tài liệu khác. Abbott sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn về bất kỳ Nội Dung hoặc Tài Liệu của Bên Thứ Ba nào có thể thấy là mang tính xúc phạm, không đứng đắn, hoặc không chính xác, không đầy đủ, không kịp thời, không hợp lệ, bất hợp pháp, kém chất lượng hoặc nói cách khác có thể bị phản đối.

12. LUẬT CHI PHỐI VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP; HẬU QUẢ

12.1 Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo pháp luật của tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ mà không xét đến nguyên tắc xung đột pháp luật. Mọi tranh chấp, thủ tục kiện hoặc tố tụng liên quan đến Trang Web này sẽ chỉ được đưa ra giải quyết duy nhất tại tòa án của tiểu bang Illinois. Bạn đồng ý rằng Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này hoàn toàn có khả năng thực thi tại tiểu bang Illinois và bạn đồng ý rằng thẩm quyền và địa điểm nêu trên xét xử là phù hợp tại các tòa án của tiểu bang và liên bang đặt tại tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ, đối với các thủ tục tố tụng phát sinh từ Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này hoặc mối quan hệ giữa các bên liên quan. Bằng văn bản này các bên đồng ý rằng Công Ước Liên Hiệp Quốc về Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế không chi phối Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này.

12.2 Nếu tranh chấp phát sinh giữa bạn và Abbott, mục tiêu của chúng tôi là tìm hiểu và giải quyết vấn đề của bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu bạn có vấn đề gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ webmaster@abbott.com. Nếu chúng tôi không giải quyết được vấn đề đáp ứng sự hài lòng của bạn thì bạn và Abbott đồng ý rằng mọi khiếu nại và tranh chấp chỉ có thể được tranh tụng ở Chicago, Illinois, Hoa Kỳ và mỗi bên đồng ý với thẩm quyền riêng của các tòa án ở Chicago, Illinois, Hoa Kỳ.

12.3 Nếu Abbott biết rằng bạn đã vi phạm quy định của Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này, thì Abbott được thực hiện ngay các hành động khắc phục, bao gồm ngăn bạn sử dụng Nền tảng này, bất kỳ lúc nào và không cần thông báo. Nếu Abbott bị thiệt hại do vi phạm của bạn, theo quyết định riêng của mình, Abbott có thể yêu cầu bạn bồi thường hồi thiệt hại.

13. CÁC SỬA ĐỔI

13.1 Abbott có thể cập nhật, sửa đổi, gián đoạn hoặc ngừng bất kỳ hoặc tất cả các chức năng của Trang Web hoặc Nội Dung (bao gồm Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến) này và thay đổi, sửa đổi và/hoặc cải tiến Trang Web hoặc Nội Dung (bao gồm Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này) vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn khi chúng tôi tin rằng việc đó là cần thiết hoặc hợp lý ví dụ như do có sự thay đổi pháp luật, hoặc thay đổi đối với công việc kinh doanh hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc chức năng của Trang Web. Abbott không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đã chịu do việc sửa đổi, gián đoạn hoặc gián đoạn bất kỳ hoặc tất cả chức năng của Trang Web hoặc Nội Dung.

13.2 Các thông tin cập nhật cho Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang Web này, và tại từng thời điểm bạn nên truy cập vào trang này để xem lại Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến hiện hành. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang Web này sau bất kỳ thay đổi nào như vậy, bạn hiểu, đồng ý và chấp nhận một cách không điều kiện và đầy đủ việc tuân thủ và chịu sự ràng buộc bởi Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến sửa đổi. Abbott sẽ cung cấp cho Người Sử dụng thông báo về bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này và bạn sẽ chịu sự ràng buộc của những thay đổi đó trừ khi bạn phản đối việc đó trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo được đăng hoặc gửi cho bạn. Trong trường hợp phản đối, Abbott có thể chấm dứt Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này và tài khoản a:care của bạn sau khi thông báo trước bốn tuần.

14. XÓA TÀI KHOẢN A:CARE CỦA BẠN

14.1 Bạn có thể xóa tài khoản của mình vào bất kỳ lúc nào. Tài khoản a:care của bạn và tất cả thông tin được lưu trữ trong tài khoản a:care của bạn sẽ bị xóa khi nhận và xử lý yêu cầu xóa của bạn, trừ trường hợp chúng tôi buộc phải hoặc được phép giữ lại dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định theo các pháp luật và quy định hiện hành hoặc để bảo vệ lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi. Xin lưu ý rằng có thể cần tối đa 72 giờ để xử lý yêu cầu của bạn.

14.2 Abbott có thể thực hiện việc ẩn danh và không thể truy xuất đến bạn dựa trên bất kỳ và tất cả thông tin nào của bạn được thu thập thông qua Trang Web này, và do đó có thể xử lý và hủy bỏ dữ liệu dưới bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thay đổi, sửa đổi hoặc chuyển giao dữ liệu nào. Dữ liệu như vậy sẽ không truy xuất trở lại bạn dưới bất kỳ cách thức nào. Abbott không có trách nhiệm giữ lại/lưu trữ hoặc sao lưu tài khoản a:care của bạn.

14.3 Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm giữ lại/duy trì/lưu trữ và dự phòng (bằng phương tiện điện tử và/hoặc với các bản in ra giấy) bất kỳ dữ liệu nào bạn muốn lưu giữ. Abbott không chịu trách nhiệm đối với việc truy cập, sử dụng hoặc thay đổi trái phép vào thông tin của bạn. Nếu bạn gửi thư điện tử, sao lưu, chụp ảnh màn hình thông tin tài khoản của bạn hoặc bằng cách khác chia sẻ thông tin cá nhân hoặc các báo cáo với bên thứ ba, thông tin đó có thể không được mã hóa và Abbott không có khả năng quản lý quyền riêng tư hoặc tính bảo mật của thông tin đó. Bạn nên thực hiện các bước mà bạn xác định là thích hợp để bảo vệ bí mật thông tin. Trừ khi pháp luật có yêu cầu khác, bạn đồng ý rằng tài khoản a:care của bạn không thể được chuyển nhượng và rằng quyền có tài khoản a:care hoặc bất kỳ dữ liệu nào được lưu trữ trên Trang Web này sẽ chấm dứt khi bạn qua đời. Khi nhận được bản sao của giấy chứng tử, tài khoản a:care của Người Sử dụng bị chấm dứt và tất cả các dữ liệu bên trong bị xóa. Hãy gửi thư điện tử đến webmaster@abbott.com để biết thêm thông tin.

15. CHẤM DỨT

15.1 Bạn có thể chấm dứt Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này ngay lập tức bằng cách ngừng sử dụng Trang Web này và/hoặc chấm dứt tài khoản a:care của bạn.

15.2 Abbott có thể tạm ngừng việc bạn truy cập vào Trang Web này hoặc chấm dứt Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này vào bất kỳ lúc nào nếu: (i) bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này; (ii) Abbott có toàn quyền quyết định ngừng cung cấp quyền truy cập vào Trang Web này trong quốc gia nơi bạn cư trú hoặc từ địa điểm nơi bạn truy cập vào Trang Web này; hoặc (iii) trong các trường hợp khác và vì các lý do khác do Abbott toàn quyền quyết định.

15.3 Sau khi chấm dứt sự truy cập của bạn vào Trang Web này, bất kỳ và tất cả dữ liệu liên quan đến tài khoản của bạn có thể được Abbott xóa bỏ và không thể khôi phục lại, trừ khi chúng tôi buộc phải hoặc được phép giữ lại dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định theo các pháp luật và quy định hiện hành hoặc để bảo vệ lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.

16. TÍNH RIÊNG RẼ

Nếu toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ quy định nào trong Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này trở nên không thể thi hành được vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn tính bất hợp pháp và vô hiệu, bởi tòa hoặc cơ quan xét xử có thẩm quyền khác thì việc đó sẽ không ảnh hưởng đến tính khả thi hoặc bất kỳ phần hoặc quy định nào khác của Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này và các quy định đó sẽ được thay đổi, hạn chế, loại bỏ trong phạm vi tối thiểu cần thiết hoặc được giải thích để đạt được mục tiêu tốt nhất của quy định ban đầu trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép để Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này vẫn giữ nguyên hiệu lực theo một cách khác.

17. KHƯỚC TỪ

Việc chúng tôi không hành động liên quan đến việc bạn hoặc người khác vi phạm Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này không được coi là việc Abbott từ bỏ quyền hành động liên quan đến các vi phạm tương tự hoặc vi phạm khác đối với Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này.

18. COOKIES

Trang Web này dự tính sử dụng các cookie để cải thiện Trang Web và trải nghiệm của bạn. Bằng cách tiếp tục lướt Trang Web, bạn đồng ý chấp nhận việc chúng tôi sử dụng các cookie. Nếu bạn cần thêm thông tin và/hoặc không muốn đặt cookie khi sử dụng Trang Web, hãy truy cập trang Giới Thiệu về Cookie.

19. THỎA THUẬN TỔNG THỂ

Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này, cùng với Chính Sách Bảo Mật, Chính Sách về Cookie và bất kỳ thỏa thuận nào khác được kết hợp một cách rõ ràng bằng cách tham chiếu tại văn bản này, tạo thành một thỏa thuận tổng thể và duy nhất và tạo thành sự hiểu biết giữa các bên liên quan đến nội dung chính của thỏa thuận này, và thoả thuận này thay thế và loại trừ tất cả thông tin liên lạc, cam đoan, sự hiểu biết, thỏa thuận, hoặc cam kết trước đó hoặc hiện thời, cho dù bằng văn bản hoặc bằng lời nói, liên quan đến nội dung chính của tài liệu này. Bạn thừa nhận rằng không có tuyên bố, cam đoan, bảo đảm, hoặc cam kết nào đã được thực hiện với bạn hoặc bạn dựa vào đó mà không được nêu trong Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này.

20. THÔNG TIN LIÊN HỆ / SỰ HỖ TRỢ

Sự hỗ trợ kỹ thuận miễn phí hoặc các câu hỏi chung sẽ được chuyển đến các đội ngũ hỗ trợ liên quan bằng cách liên hệ với chúng tôi tại webmaster@abbott.com

Trang Web này được dành cho những người không phải là công dân Hoa Kỳ.

Ngày lập: tháng 6 năm 2018