Guideline: Standards of Medical Care in Diabetes - 2019

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Guideline

Standards of Medical Care in Diabetes—2019 Abridged for Primary Care Providers

Tiêu chuẩn chăm sóc y tế về bệnh đái tháo đường 2019 Nội dung tóm tắt cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính

https://clinical.diabetesjournals.org/content/diaclin/early/2018/12/16/cd18-0105.full.pdf