Guideline: Recommendations for diagnosis and treatment of dyslipidemia 2015

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Guideline

Recommendations for diagnosis and treatment of dyslipidemia 2015

 

Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị rối loạn lipid máu 2015

 

http://canhgiacduoc.org.vn/Hotro/daotao/624/Khuy%E1%BA%BFn-c%C3%A1o-v%E1%BB%81-ch%E1%BA%A9n-%C4%91o%E1%BA%A1n-v%C3%A0-%C4%91i%E1%BB%81u-tr%E1%BB%8B-r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-lipid-m%C3%A1u-.htm