Guideline: Providing End-Organ Protection With Renin–Angiotensin System Inhibition

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Guideline

Providing End-Organ Protection With Renin–Angiotensin System Inhibition. The Evidence So Far The Evidence So Far.

Các bằng chứng về sự bảo vệ cơ quan đích với thuốc ức chế hệ thống Renin–Angiotensin.

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1524-6175.2005.04648.x