Guideline: The importance of Lipid Residual Risk in Cardiometabolic Disease After Statin Treatment - Memorial Lecture

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Guideline

The importance of Lipid Residual Risk in Cardiometabolic Disease After Statin Treatment - Memorial Lecture

Tầm quan trọng của nguy cơ tồn dư của Lipid trong bệnh lý Tim mạch chuyển hóa sau khi điều trị bằng Statin – Bài giảng của Giáo sư JC Fruchart.

https://www.fundacionfernandezcruz.com/wp-content/uploads/2018/05/9FruchartLipidResidualRisk-LM10.pdf