Guideline: 2017 Taiwan lipid guidelines for high risk patients

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Guideline

2017 Taiwan lipid guidelines for high risk patients

Tài liệu hướng dẫn năm 2017 của Đài Loan về việc sử dụng Lipid cho bệnh nhân có nguy cơ cao.

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0929664616304302?token=764515551CE5B6858EE0835A3AF1F8F11E0A803F871041F16B71B09C660B31FF3232FD497F45DCE6FD33B0CF87F12D38