Guideline: 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Guideline

2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease [A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines]

Hướng dẫn phòng ngừa bệnh tim mạch năm 2019 của ACC/AHA [Một Báo cáo của Đại học Tim mạch Hoa Kỳ/ Hướng dẫn thực hành lâm sàng của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ]

https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIR.0000000000000678