Đơn vị uống chuẩn

Công thức tính đơn vị uống chuẩn theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO)

VTM2173405