{"doctors": [{"tagpath": "/etc/tags/epd/acare/vietnam/linh-vuc-dieu-tri/tim-mach","tagname": "tim-mach","healthprizeid": "24","alttext": "tim mach","desc": "Thông tin về viêm họng, viêm mũi dị ứng, sốt, cúm,…","title": "Tim mạch","logoimg": "/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","targetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach","loggouttargetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"},{"tagpath": "/etc/tags/epd/acare/vietnam/linh-vuc-dieu-tri/suc-khoe-phu-nu","tagname": "suc-khoe-phu-nu","healthprizeid": "11","alttext": "suc khoe phu nu","desc": "Thông tin về cách tránh thai, bảo vệ thai kỳ, mãn kinh,…","title": "Sức khỏe phụ nữ","logoimg": "/content/dam/epd/acare/system/images/svg/womens_health.svg","targetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/suc-khoe-phu-nu","loggouttargetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/suc-khoe-phu-nu"},{"tagpath": "/etc/tags/epd/acare/vietnam/linh-vuc-dieu-tri/ho-hap","tagname": "ho-hap","healthprizeid": "23","alttext": "ho hap","desc": "Thông tin về cao huyết áp, đái tháo đường,…","title": "Hô hấp","logoimg": "/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/respiratory.svg","targetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/ho-hap","loggouttargetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/ho-hap"},{"tagpath": "/etc/tags/epd/acare/vietnam/linh-vuc-dieu-tri/suc-khoe-phu-nu","tagname": "suc-khoe-phu-nu","healthprizeid": "11","alttext": "suc khoe phu nu","title": "Tránh thai","logoimg": "/content/dam/epd/acare/system/images/svg/womens_health.svg","targetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/duoc-si/bai-viet","loggouttargetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bai-viet"},{"tagpath": "/etc/tags/epd/acare/vietnam/linh-vuc-dieu-tri/tieu-hoa","tagname": "tieu-hoa","alttext": "tieu hoa","title": "Tiêu hóa","logoimg": "/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/gastro.svg","targetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/duoc-si/bai-viet","loggouttargetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bai-viet"},{"tagpath": "/etc/tags/epd/acare/vietnam/linh-vuc-dieu-tri/than-kinh","tagname": "than-kinh","alttext": "chong mat","title": "Chóng mặt","logoimg": "/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/cns-new.svg","targetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/duoc-si/bai-viet","loggouttargetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bai-viet"},{"tagpath": "/etc/tags/epd/acare/vietnam/linh-vuc-dieu-tri/giam-dau","tagname": "giam-dau","alttext": "dau lung","title": "Đau lưng","logoimg": "/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/pain.svg","targetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/duoc-si/bai-viet","loggouttargetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bai-viet"}],"patients": [{"tagpath": "/etc/tags/epd/acare/vietnam/linh-vuc-dieu-tri/tim-mach","tagname": "tim-mach","healthprizeid": "24","alttext": "tim mach","desc": "Thông tin về viêm họng, viêm mũi dị ứng, sốt, cúm,…","title": "Tim mạch","logoimg": "/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","targetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/tim-mach","loggouttargetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"},{"tagpath": "/etc/tags/epd/acare/vietnam/linh-vuc-dieu-tri/suc-khoe-phu-nu","tagname": "suc-khoe-phu-nu","healthprizeid": "11","alttext": "suc khoe phu nu","desc": "Thông tin về cách tránh thai, bảo vệ thai kỳ, mãn kinh,…","title": "Sức khỏe phụ nữ","logoimg": "/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/womens_health.svg","targetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/suc-khoe-phu-nu","loggouttargetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/suc-khoe-phu-nu"},{"tagpath": "/etc/tags/epd/acare/vietnam/linh-vuc-dieu-tri/ho-hap","tagname": "ho-hap","healthprizeid": "23","alttext": "ho hap","desc": "Thông tin về cao huyết áp, đái tháo đường,…","title": "Hô hấp","logoimg": "/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/respiratory.svg","targetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/ho-hap","loggouttargetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/ho-hap"},{"tagpath": "/etc/tags/epd/acare/vietnam/linh-vuc-dieu-tri/suc-khoe-phu-nu","tagname": "suc-khoe-phu-nu","healthprizeid": "11","alttext": "suc khoe phu nu","title": "Tránh thai","logoimg": "/content/dam/epd/acare/system/images/svg/womens_health.svg","targetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/duoc-si/bai-viet","loggouttargetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bai-viet"},{"tagpath": "/etc/tags/epd/acare/vietnam/linh-vuc-dieu-tri/tieu-hoa","tagname": "tieu-hoa","alttext": "tieu hoa","title": "Tiêu hóa","logoimg": "/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/gastro.svg","targetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/duoc-si/bai-viet","loggouttargetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bai-viet"},{"tagpath": "/etc/tags/epd/acare/vietnam/linh-vuc-dieu-tri/than-kinh","tagname": "than-kinh","alttext": "chong mat","title": "Chóng mặt","logoimg": "/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/cns-new.svg","targetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/duoc-si/bai-viet","loggouttargetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bai-viet"},{"tagpath": "/etc/tags/epd/acare/vietnam/linh-vuc-dieu-tri/giam-dau","tagname": "giam-dau","alttext": "dau lung","title": "Đau lưng","logoimg": "/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/pain.svg","targetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/duoc-si/bai-viet","loggouttargetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bai-viet"}],"pharmacists": [{"tagpath": "/etc/tags/epd/acare/vietnam/linh-vuc-dieu-tri/suc-khoe-phu-nu","tagname": "suc-khoe-phu-nu","healthprizeid": "11","alttext": "suc khoe phu nu","title": "Tránh thai","logoimg": "/content/dam/epd/acare/system/images/svg/womens_health.svg","targetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/duoc-si/bai-viet","loggouttargetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bai-viet"},{"tagpath": "/etc/tags/epd/acare/vietnam/linh-vuc-dieu-tri/ho-hap","tagname": "ho-hap","healthprizeid": "23","alttext": "ho hap","title": "Hô hấp","logoimg": "/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/respiratory.svg","targetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/duoc-si/bai-viet","loggouttargetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bai-viet"},{"tagpath": "/etc/tags/epd/acare/vietnam/linh-vuc-dieu-tri/tieu-hoa","tagname": "tieu-hoa","alttext": "tieu hoa","title": "Tiêu hóa","logoimg": "/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/gastro.svg","targetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/duoc-si/bai-viet","loggouttargetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bai-viet"},{"tagpath": "/etc/tags/epd/acare/vietnam/linh-vuc-dieu-tri/than-kinh","tagname": "than-kinh","alttext": "chong mat","title": "Chóng mặt","logoimg": "/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/cns-new.svg","targetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/duoc-si/bai-viet","loggouttargetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bai-viet"},{"tagpath": "/etc/tags/epd/acare/vietnam/linh-vuc-dieu-tri/giam-dau","tagname": "giam-dau","alttext": "dau lung","title": "Đau lưng","logoimg": "/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/pain.svg","targetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/duoc-si/bai-viet","loggouttargetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bai-viet"},{"tagpath": "/etc/tags/epd/acare/vietnam/linh-vuc-dieu-tri/tim-mach","tagname": "tim-mach","healthprizeid": "24","alttext": "tim mach","desc": "Thông tin về viêm họng, viêm mũi dị ứng, sốt, cúm,…","title": "Tim mạch","logoimg": "/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","targetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach","loggouttargetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"},{"tagpath": "/etc/tags/epd/acare/vietnam/linh-vuc-dieu-tri/suc-khoe-phu-nu","tagname": "suc-khoe-phu-nu","healthprizeid": "11","alttext": "suc khoe phu nu","desc": "Thông tin về cách tránh thai, bảo vệ thai kỳ, mãn kinh,…","title": "Sức khỏe phụ nữ","logoimg": "/content/dam/epd/acare/system/images/svg/womens_health.svg","targetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/suc-khoe-phu-nu","loggouttargetpath": "/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/suc-khoe-phu-nu"}]}