[{"subject":"Bài trắc nghiệm mới","body":"Bạn có một bài trắc nghiệm","type":"q","ctaPatientUrl":"/content/epd/acare/countries/acarecom/en/pages/patient/quiz-survey-page","ctaText":"Đến trang TRẮC NGHIỆM"},{"subject":"Khảo sát mới","body":"Bạn có một khảo sát mới.","type":"s","ctaPatientUrl":"/content/epd/acare/countries/acarecom/en/pages/patient/quiz-survey-page","ctaText":"Đến trang KHẢO SÁT"},{"subject":"Mẹo hay hôm nay","body":"Mẹo hay mới đã được gửi đến bạn.","type":"t","ctaPatientUrl":"/content/epd/acare/countries/acarecom/en/pages/patient/daily-tips","ctaText":"Đến trang MẸO HAY HÀNG NGÀY"},{"subject":"Nhắc nhở dùng thuốc","body":"Hôm nay bạn đã dùng thuốc chưa?","type":"m","ctaPatientUrl":"/content/epd/acare/countries/acarecom/en/pages/patient/medication","ctaText":"Đến trang BÁO CÁO DÙNG THUỐC."},{"subject":"Hãy hoàn thành hồ sơ của bạn","ctaDoctorUrl":"/content/epd/acare/countries/acarecom/en/pages/doctor/onboarding","body":"Hãy điền đầy đủ thông tin hồ sơ của bạn để có thêm 40 điểm.","type":"o","ctaPatientUrl":"/content/epd/acare/countries/acarecom/en/pages/patient/onboarding","ctaText":"Hoàn thành ngay","ctaPharmaUrl":"/content/epd/acare/countries/acarecom/en/pages/pharmacist/onboarding"},{"subject":"Bệnh nhân mới","ctaDoctorUrl":"/content/epd/acare/countries/acarecom/en/pages/doctor/my-patient","body":"Xin chào Quý bác sĩ, có bệnh nhân muốn kết nối với bác sĩ.","type":"p","ctaText":"Đến trang BỆNH NHÂN"},{"subject":"Sự kiện mới","ctaDoctorUrl":"/content/epd/acare/countries/acarecom/en/pages/doctor/events","body":"Xin chào, đây là thông báo về sự kiện mới dành cho bạn.","type":"e","ctaPatientUrl":"/content/epd/acare/countries/acarecom/en/pages/patient/events","ctaText":"Đến trang SỰ KIỆN","ctaPharmaUrl":"/content/epd/acare/countries/acarecom/en/pages/pharmacists/events"}]