{"articles":[{"title":"Guideline: The importance of Lipid Residual Risk in Cardiometabolic Disease After Statin Treatment - Memorial Lecture","description":"Tầm quan trọng của nguy cơ tồn dư của Lipid trong bệnh lý cơ tim chuyển hóa sau khi điều trị bằng Statin \u2013 Bài giảng của Giáo sư JC Fruchart.","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/guideline-statin","userTypes":[],"lastmoddate":"15-10-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"\u201cThúc đẩy\u201d người bệnh hướng tới tuân thủ tốt hơn để cải thiện kết quả ","description":"Các kỹ thuật thúc đẩy có thể sử dụng để hướng mọi người lựa chọn mang lại kết cục tốt nhất. Những kỹ thuật như vậy được sử dụng rộng rãi định hình các chính sách công cộng và có thể áp dụng giúp người bệnh tuân thủ điều trị. ","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/Adherence/Nudging_patients_better_adherence_to_improve_outcomes_(910x462).jpg","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/Adherence/Nudging_patients_better_adherence_to_improve_outcomes_(910x462).jpg","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/thuc-day-nguoi-benh-huong-toi-tuan-thu-tot-hon-de-cai-thien-ket-qua","userTypes":[],"lastmoddate":"01-10-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Tim mạch","tagname":"cardio","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"cardio","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"}]}]},{"title":"Kích hoạt bệnh nhân để cải thiện tính tuân thủ ","description":"Phương pháp kích hoạt bệnh nhân và những bảng câu hỏi tự báo cáo tuân thủ sử dụng thuốc có thể cung cấp thông tin quan trọng về niềm tin và hành vi đối với việc tự quản lý bệnh mạn tính của người bệnh. Những khảo sát này là công cụ hữu ích giúp chuyên gia y tế đánh giá tác động đến hành vi sức khoẻ và tính tuân thủ điều trị của người bệnh. ","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/Adherence/Activating_patients_to_improve_adherence_(910x462).jpg","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/Adherence/Activating_patients_to_improve_adherence_(910x462).jpg","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/kich-hoat-benh-nhan-de-cai-thien-tinh-tuan-thu","userTypes":[],"lastmoddate":"01-10-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Tim mạch","tagname":"cardio","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"cardio","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"}]}]},{"title":"Vai trò của non-HDL-c trong đánh giá nguy cơ tim mạch (Phần 1)","description":"","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/what_are_the_effects_on_adherence_for_patients_with_cardiovascular_disease_(910x462).jpg","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/what_are_the_effects_on_adherence_for_patients_with_cardiovascular_disease_(910x462).jpg","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/vai-tro-cua-non-hdl-c-trong-danh-gia-nguy-co-tim-mach-phan-1","userTypes":[],"lastmoddate":"09-09-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Tim mạch","tagname":"cardio","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"cardio","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"}]}]},{"title":"Vai trò của non-HDL-c trong đánh giá nguy cơ tim mạch (Phần 2)","description":"","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/Drivers_of_cardiovascular_disease_treatment_adherence_(910x462).jpg","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/Drivers_of_cardiovascular_disease_treatment_adherence_(910x462).jpg","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/vai-tro-cua-non-hdl-c-trong-danh-gia-nguy-co-tim-mach-phan-2","userTypes":[],"lastmoddate":"09-09-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Tim mạch","tagname":"cardio","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"cardio","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"}]}]},{"title":"Bánh Xe Thay Đổi Hành Vi: Bộ khung cải thiện việc tuân thủ điều trị bệnh lý tim mạch ","description":"Không tuân thủ điều trị ở bệnh nhân tim mạch là một vấn đề sức khỏe cộng đồng mang tính quan trọng, nhưng vẫn thiếu các biện pháp can thiệp hiệu quả. Khung Bánh xe Thay đổi Hành vi cho thấy hứa hẹn về việc phát triển các biện pháp can thiệp tuân thủ hiệu quả, dựa trên bằng chứng.","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"","horizontalThumbnailImage":"","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/banh-xe-thay-doi-hanh-vi-bo-khung-cai-thien-viec-tuan-thu","userTypes":[],"lastmoddate":"21-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Mô hình xuyên lý thuyết và các giai đoạn tuân thủ của bệnh nhân ","description":"Mô hình xuyên lý thuyết tổ chức giáo dục bệnh nhân và phát triển hành vi thành các bước riêng biệt. Nó có thể là một công cụ hữu ích để giúp các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đánh giá và ảnh hưởng đến sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân.","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"","horizontalThumbnailImage":"","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/mo-hinh-xuyen-ly-thuyet-va-cac-giai-doan-tuan-thu-cua-benh-nhan","userTypes":[],"lastmoddate":"21-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Thuyết hành vi hoạch định: Một vấn đề nan giải trong kiểm soát bệnh nhân ","description":"Thuyết hành vi hoạch định vượt ra ngoài những cân nhắc đơn thuần về lý trí để bao gồm các yếu tố xã hội và nhận thức về kiểm soát trong quá trình ra quyết định hành vi của bệnh nhân. TPB có thể là một khuôn khổ hữu ích để giúp các chuyên gia y tế đánh giá và giải quyết hành vi của bệnh nhân nhằm đạt được kết quả tốt hơn. ","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"","horizontalThumbnailImage":"","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/thuyet-hanh-vi-hoach-dinh-mot-van-de-nan-giai-trong-kiem-soat-hanh-vi","userTypes":[],"lastmoddate":"21-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Nắm bắt thái độ của người bệnh: Mô Hình Niềm Tin Sức Khỏe","description":"Mô Hình Niềm Tin Sức Khỏe là nền tảng tốt cho hành vi nhận thức của người bệnh. Nó cung cấp một khuôn khổ rõ ràng trong cấu trúc câu hỏi về niềm tin của người bệnh và có thể giúp cho các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ tương tác hiệu quả nhiều hơn với những người bệnh. ","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"","horizontalThumbnailImage":"","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/nam-bat-thai-do-cua-nguoi-benh-mo-hinh-niem-tin-suc-khoe","userTypes":[],"lastmoddate":"21-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Suy nghiệm và quá trình đưa ra quyết định: những ảnh hưởng đến việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân mắc bệnh tim mạch là gì?","description":"Tâm trí được thiết kế để đưa ra kết luận giúp xác định thái độ và hành vi đối với việc điều trị và kéo theo việc tuân thủ điều trị. Quá trình này bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các suy nghiệm, hay nhận thức \u201cvắn tắt\u201d; do đó, hiểu biết về suy nghiệm là điều cơ bản để hiểu rõ hành vi tuân thủ điều trị của bệnh nhân.","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/what_are_the_effects_on_adherence_for_patients_with_cardiovascular_disease_(910x462).jpg","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/what_are_the_effects_on_adherence_for_patients_with_cardiovascular_disease_(910x462).jpg","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/suy-nghiem-va-qua-trinh-dua-ra-quyet-dinh","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Hai hệ thống tư duy: vì sao con người \u201clý trí\u201d lại đưa ra những chọn lựa \u201cphi lý\u201d ","description":"Những tiến bộ gần đây trong khoa học hành vi cho phép phân tích sự tuân thủ điều trị của con người. Cách con người suy nghĩ được mô tả bởi Daniel Kahneman trong \u2018Tư duy nhanh và chậm\u201d có thể giải thích thái độ phản ứng của bệnh nhân như thế nào về việc điều trị của họ. Hiểu được các cơ chế này là một bước quan trọng nhằm giải quyết vấn đề tuân thủ điều trị.","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/Two_ways_of_thinking_(910x462).jpg","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/Two_ways_of_thinking_(910x462).jpg","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/hai-he-thong-tu-duy-vi-sao-con-nguoi-ly-tri-lai-dua-ra-nhung-lua-chon-phi-ly","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Các yếu tố chi phối tính tuân thủ điều trị bệnh tim mạch và vai trò hành vi của bệnh nhân","description":"Hành vi của bệnh nhân là một yếu tố tuân thủ quan trọng. Phân tích lợi ích-chi phí mà bệnh nhân thực hiện chi phối việc không tuân thủ có chủ đích, được cho là có ý nghĩa đối với phương pháp điều trị bệnh mãn tính. Sự cải thiện tính tuân thủ trong điều trị đòi hỏi cần có cái nhìn tường tận về tầm ảnh hưởng của quá trình này mang lại.","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/Drivers_of_cardiovascular_disease_treatment_adherence_(910x462).jpg","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/Drivers_of_cardiovascular_disease_treatment_adherence_(910x462).jpg","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/cac-yeu-to-chi-phoi-tinh-tuan-thu-dieu-tri-benh-tim-mach","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Tác động của việc không tuân thủ điều trị bệnh tim mạch: chi phí cao hơn và tiên lượng xấu","description":"Không tuân thủ điều trị bệnh tim mạch hiện đang phổ biến và có mối liên quan với kết quả tiêu cực về sức khoẻ và tăng chi phí chăm sóc sức khoẻ. Can thiệp cần phải dựa vào sự hiểu biết toàn diện về các khuynh hướng tuân thủ khác nhau để đạt hiệu quả tốt nhất. ","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/cardiovascular_disease_treatments_higher_costs_(910x462).jpg","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/cardiovascular_disease_treatments_higher_costs_(910x462).jpg","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/tac-dong-cua-viec-khong-tuan-thu-dieu-tri-benh-tim-mach","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Tuân thủ điều trị của người bệnh: cơ hội cải thiện hiệu quả bệnh tim mạch","description":"Tuân thủ thuốc là một lĩnh vực có cơ hội quan trọng để cải thiện kết quả cho bệnh tim mạch đang gia tăng trên toàn cầu và gây bất lợi đến các nước đang phát triển. ","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/Patient_adherence_opportunity_for_improving_cardiovascular_disease_outcomes_(910x462).jpg","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/Patient_adherence_opportunity_for_improving_cardiovascular_disease_outcomes_(910x462).jpg","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/tuan-thu-dieu-tri-cua-nguoi-benh-co-hoi-cai-thien-hieu-qua-benh-tim-mach","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Quản lý bùng phát covid-19: từ góc nhìn khoa học hành vi","description":"Từ góc nhìn khoa học hành vi","imagepath":"/content/dam/epd/acare/global/covid/pandimic cover.png","fullBleedImageURL":"/content/dam/epd/acare/global/covid/pandimic cover.png","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-200x211-vertical.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/covid-19-tu-goc-nhin-khoa-hoc-hanh-vi","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Hiệu quả và an toàn của phối hợp fenofibrate và statin trong điều trị rối loạn lipid máu hỗn hợp","description":"trong điều trị rối loạn lipid máu hỗn hợp","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/hieu-qua-va-an-toan-cua-phoi-hop-fenofibrate-va-statin-trong-dieu-tri-roi-loan-lipid-mau-hon-hop","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Tim mạch","tagname":"cardio","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"cardio","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"}]}]},{"title":"Tiêu chảy cấp và vai trò của nhóm thuốc kháng tiết (racecadotril) ở trẻ em","description":"","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/tieu-chay-cap-va-vai-tro-cua-nhom-thuoc-khang-tiet.PNG","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/tieu-chay-cap-va-vai-tro-cua-nhom-thuoc-khang-tiet.PNG","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/tieu-chay-cap-va-vai-tro-cua-nhom-thuoc-khang-tiet-racecadotril","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Vai trò macrolides trong nhiễm trùng hô hấp cấp trẻ em","description":"Chọn lựa kháng sinh phù hợp là một trong những yếu tố quyết định điều trị thành công trong Nhiễm khuẩn hô hấp do vi khuẩn.\r\nNhóm kháng sinh được sử dụng trong Nhiễm khuẩn hô hấp trên và cả dưới thường được đề cập là Macrolide.\r\n","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/vai-tro-macrolides-trong-nhiem-trung-ho-hap-cap-tre-em","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Hô hấp","tagname":"respiratory","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/respiratory_new.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/ho-hap"}]},{"pharmacist":[{"title":"Hô hấp","tagname":"respiratory","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/respiratory_new.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/ho-hap"}]}]},{"title":"Liệu pháp phục hồi chức năng tiền đình","description":"Rối loạn tiền đình là bệnh lý thường gặp, không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống do ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày, mà nó còn góp phần làm tăng lo âu, trầm cảm cho người bệnh.","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/lieu-phap-phuc-hoi-chuc-nang-tien-dinh","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Thần kinh","tagname":"Mind & Brain (CNS)","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/cns-new.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/than-kinh"}]},{"pharmacist":[{"title":"Chóng mặt","tagname":"Mind & Brain (CNS)","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/cns-new.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/than-kinh"}]}]},{"title":"Tính chất dược lý của Dydrogesterone và hỗ trợ sinh sản ","description":"Dydrogesterone được điều chế từ progesterone và là dạng đồng phân lập thể, với cấu trúc phân tử được uốn cong với độ cứng tăng cường so với progesterone. Do đó, dydrogesterone có tính chọn lọc cao hơn đối với các thụ thể tự nhiên, vì vậy sinh khả dụng cao hơn so với các nhóm được sản xuất trước đó.","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/tinh-chat-duoc-ly-cua-dydrogesterone-va-ho-tro-sinh-san.jpg","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/tinh-chat-duoc-ly-cua-dydrogesterone-va-ho-tro-sinh-san.jpg","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/tinh-chat-duoc-ly-cua-dydrogesterone-va-ho-tro-sinh-san","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Sức khỏe phụ nữ","tagname":"womens-health","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/images/svg/womens_health.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/suc-khoe-phu-nu"}]},{"pharmacist":[{"title":"Tránh thai","tagname":"womens-health","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/images/svg/womens_health.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/suc-khoe-phu-nu"}]}]},{"title":"Cập nhật điều trị viêm phổi cộng đồng","description":"Theo kinh nghiệm 2019","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/cap-nhat-dieu-tri-viem-phoi-cong-dong","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Hô hấp","tagname":"respiratory","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/respiratory_new.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/ho-hap"}]},{"pharmacist":[{"title":"Hô hấp","tagname":"respiratory","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/respiratory_new.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/ho-hap"}]}]},{"title":"Vai trò của Fenofibrate trong điều trị võng mạc đái tháo đường","description":"trong điều trị võng mạc đái tháo đường","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/Vai-tro-cua-Fenofibrate-trong-dieu-tri-vong-mac-dai-thao-duong","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Tim mạch","tagname":"cardio","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"cardio","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"}]}]},{"title":"Thiểu năng tụy ngoại tiết","description":"","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"","horizontalThumbnailImage":"","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/thieu-nang-tuy-ngoai-tiet","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Chóng mặt - Tiếp cận đánh giá và quản lý","description":"","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/chong-mat-tiep-can-danh-gia-va-quan-ly-1.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/chong-mat-tiep-can-danh-gia-va-quan-ly-1.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/chong-mat-tiep-can-danh-gia-va-quan-ly","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Hỗ trợ hoàng thể - quan điểm hiện tại và xu hướng trong tương lai","description":"Hỗ trợ hoàng thể - quan điểm hiện tại và xu hướng trong tương lai","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"","horizontalThumbnailImage":"","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/ho-tro-hoang-the-quan-diem-va-xu-huong","userTypes":[],"lastmoddate":"12-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Sức khỏe phụ nữ","tagname":"womens-health","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/images/svg/womens_health.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/suc-khoe-phu-nu"}]},{"pharmacist":[{"title":"Tránh thai","tagname":"womens-health","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/images/svg/womens_health.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/suc-khoe-phu-nu"}]}]},{"title":"Pheotypes và Endotypes trong Viêm Mũi Xoang Mạn ","description":"Ứng dụng phân loại Phenotypes mới trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam ","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-200x211-vertical.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/pheotypes-va-endotypes-trong-viem-mui-xoang-man","userTypes":[],"lastmoddate":"12-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Hô hấp","tagname":"respiratory","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/respiratory_new.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/ho-hap"}]},{"pharmacist":[{"title":"Hô hấp","tagname":"respiratory","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/respiratory_new.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/ho-hap"}]}]},{"title":"Sự khác biệt về chuẩn đoán trầm cảm giữa DSM-5 và DSM-IV","description":"","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/su-khac-biet-giua-dsm-5-va-dsm-iv","userTypes":[],"lastmoddate":"12-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Vai trò của kháng sinh macrolides trong điều trị viêm mũi xoang","description":"Viêm mũi xoang là bệnh lý rất phổ biến và ngày càng gia tăng. Việc quản lý cũng gặp phải nhiều thách thức. Chọn lựa kháng sinh hợp lý sẽ giúp quản lý tốt bệnh và giảm gánh nặng điều trị.","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-200x211-vertical.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/vai-tro-cua-khang-sinh-macrolides","userTypes":[],"lastmoddate":"12-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Hô hấp","tagname":"respiratory","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/respiratory_new.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/ho-hap"}]},{"pharmacist":[{"title":"Hô hấp","tagname":"respiratory","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/respiratory_new.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/ho-hap"}]}]},{"title":"Triglycerides: yếu tố nguy cơ xơ vữa động mạch","description":"Triglycerides, yếu tố nguy cơ xơ vữa động mạch bị lãng quên ","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-200x211-vertical.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/triglycerides-yeu-to-nguy-co-xo-vua-dong-mach","userTypes":[],"lastmoddate":"12-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Tim mạch","tagname":"cardio","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"cardio","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"}]}]},{"title":"Hiệu quả và lợi ích của pitavastatin trong chuyển hóa đường huyết trên bệnh nhân rối loạn lipid máu \u2013 góc nhìn từ chuyên gia Nội tiết ","description":"","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/Patient_adherence_opportunity_for_improving_cardiovascular_disease_outcomes_(322x187).jpg","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/Patient_adherence_opportunity_for_improving_cardiovascular_disease_outcomes_(322x187).jpg","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/hieu-qua-va-loi-ich-cua-pitavastatin-trong-chuyen-hoa-duong-huyet","userTypes":[],"lastmoddate":"24-07-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Tim mạch","tagname":"cardio","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"cardio","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"}]}]},{"title":"Lựa chọn thuốc trong điều trị triệu chứng do hội chứng ruột kích thích","description":"","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/loi-khuyen-cham-soc-nguoi-benh-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/loi-khuyen-cham-soc-nguoi-benh-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/lua-chon-thuoc-trong-dieu-tri-trieu-chung-do-hoi-chung-kich-thich-ruot","userTypes":[],"lastmoddate":"24-07-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Hô hấp","tagname":"respiratory","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/respiratory_new.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/ho-hap"}]},{"pharmacist":[{"title":"Hô hấp","tagname":"respiratory","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/respiratory_new.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/ho-hap"}]}]},{"title":"Hightlight chương trình hội thảo quốc tế trực tuyến về phương pháp hỗ trợ sinh sản","description":"Tiêu chuẩn Bologna (ESHRE, 2011) ra đời nhằm chọn ra những nhóm bệnh nhân đồng nhất, dựa trên số lượng noãn, để thu thập vào những nghiên cứu về các chiến lược điều trị khác nhau. Có 2 trong 3 tiêu chí (tuổi mẹ cao, POR trước đó, xét nghiệm dự trữ buồng trứng bất thường) là đủ để chẩn đoán POR. ","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/loi-khuyen-cham-soc-nguoi-benh-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/loi-khuyen-cham-soc-nguoi-benh-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/highlight-chuong-trinh-phuong-phap-ho-tro-sinh-san","userTypes":[],"lastmoddate":"24-07-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Sức khỏe phụ nữ","tagname":"womens-health","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/images/svg/womens_health.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/suc-khoe-phu-nu"}]},{"pharmacist":[{"title":"Tránh thai","tagname":"womens-health","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/images/svg/womens_health.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/suc-khoe-phu-nu"}]}]},{"title":"Cách lựa chọn thuốc tối ưu trong điều trị viêm mũi dị ứng ở trẻ em","description":"","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/cach-lua-chon-thuoc-toi-uu-trong-dieu-tri-viem-mui-di-ung","userTypes":[],"lastmoddate":"24-07-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Hô hấp","tagname":"respiratory","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/respiratory_new.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/ho-hap"}]},{"pharmacist":[{"title":"Hô hấp","tagname":"respiratory","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/respiratory_new.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/ho-hap"}]}]},{"title":"Hiệu quả và tính an toàn của bismuth khi bổ sung vào phác đồ PAC ","description":"","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/hieu-qua-va-tinh-an-toan-cua-bismuth","userTypes":[],"lastmoddate":"12-06-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Hướng dẫn cập nhật thực hành lâm sàng: chóng mặt tư thế kịch phát lành tính (phần 1) ","description":"Hướng dẫn này là bản cập nhật từ Hướng dẫn 2008 của Hội Phẫu Thuật Đầu - Cổ và Học Viện Tai Mũi Họng Hoa Kỳ","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/huong-dan-cap-nhat-thuc-hanh-lam-sang-chong-mat-mat-tu-the-kich-phat-lanh-tinh","userTypes":[],"lastmoddate":"05-06-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"Hướng dẫn cập nhật thực hành lâm sàng: chóng mặt tư thế kịch phát lành tính (phần 2) ","description":"Hướng dẫn này là bản cập nhật từ Hướng dẫn 2008 của Hội Phẫu Thuật Đầu - Cổ và Học Viện Tai Mũi Họng Hoa Kỳ","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/huong-dan-cap-nhat-thuc-hanh-lam-sang-chong-mat-mat-tu-the-kich-phat-lanh-tinh-2","userTypes":[],"lastmoddate":"05-06-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Guideline: Clinical Practice Guildline: Benign Paroxysmal Positional Vertigo (Update)","description":"Hướng dẫn thực hành lâm sàng: Benign Paroxysmal Posocation Vertigo (Cập nhật)","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/guideline-benign-paroxysmal-positional-vertigo","userTypes":[],"lastmoddate":"05-06-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"Guideline: Management of Hypertension in Diabetic Patients With Chronic Kidney Disease","description":"Quản lý bệnh tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường kèm bệnh thận mãn tính.","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/management-of-hypertension-in-diabetic-patients-with-chronic-kidney-disease","userTypes":[],"lastmoddate":"05-06-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"Guideline: Benefits and Safety of Long-Term Fenofibrate Therapy in People With Type 2 Diabetes and Renal Impairment","description":"Lợi ích và sự an toàn của liệu pháp Fenofibrate dài hạn ở những người mắc bệnh đái tháo đường loại 2 và suy thận.","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/guideline-fenofibrate","userTypes":[],"lastmoddate":"05-06-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"Guideline: Standards of Medical Care in Diabetes - 2019","description":"Những kinh nghiệm về việc kinh doanh thuốc tại các nhà thuốc hoặc hiệu thuốc (gọi tắt là nhà thuốc) phù hợp với quy tắc đạo đức hành nghề dược","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/standards-of-medical-care-in-diabetes-2019","userTypes":[],"lastmoddate":"05-06-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"Hướng dẫn sử dụng thuốc NSAIDs","description":"Hướng dẫn sử dụng thuốc NSAID cho bệnh nhân bệnh cơ xương khớp có nguy cơ tim mạch","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/su-dung-nsaid-benh-nhan-nguy-co-tim-mach","userTypes":[],"lastmoddate":"13-11-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"Điều trị bệnh lý thường gặp ở trẻ","description":"","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/highlight-dieu-tri-benh-ly-thuong-gap-o-tre","userTypes":[],"lastmoddate":"21-10-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"Guideline: Bowel Disorders - ROME IV","description":"Rối loạn đường ruột - ROME IV","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/bowel-disorders-rome-iv","userTypes":[],"lastmoddate":"21-10-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"Rối loạn tiêu hóa chức năng","description":"Thực hư tình trạng trùng lấp triệu chứng và giải pháp","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/roi-loan-tieu-hoa-chuc-nang","userTypes":[],"lastmoddate":"21-10-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"Combined therapy of mixed dyslipidemia in patients with high cardiovascular risk","description":"Liệu pháp phối hợp trong điều trị rối loạn lipid máu hỗn hợp ở bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao và thay đổi về các giá trị mục tiêu lipid và các chỉ số sinh xơ vữa trong huyết thanh","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/combined-therapy-of-mixed-dyslipidemia-in-patients-with-high-cardiovascular-risk","userTypes":[],"lastmoddate":"21-10-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"Guideline: Gastroduodenal Disorders - ROME IV","description":"Rối loạn tiêu hóa - ROME IV","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/gastroduodenal-disorders-rome-iv","userTypes":[],"lastmoddate":"21-10-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"Guideline: ACG and CAG Clinical Guideline: Management of Dyspepsia","description":"Hướng dẫn lâm sàng ACG và CAG: Quản lý chứng khó tiêu","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/acg-cag-clinical-guideline-management-dyspepsia","userTypes":[],"lastmoddate":"21-10-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"Guideline: Providing End-Organ Protection With Renin\u2013Angiotensin System Inhibition","description":"Các bằng chứng về sự bảo vệ cơ quan đích với thuốc ức chế hệ thống Renin\u2013Angiotensin.","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/providing-end-organ-protection-with-renin-angiotensin-system-inhibition","userTypes":[],"lastmoddate":"21-10-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"Guideline: Recommendations for diagnosis and treatment of dyslipidemia 2015","description":"Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị rối loạn lipid máu 2015","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/recommendations-for-diagnosis-treatment-of-dyslipidemia-2015","userTypes":[],"lastmoddate":"21-10-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"Guideline: 2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke","description":"Hướng dẫn về quản lý sớm bệnh nhân bị đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp tính năm 2018 [ Tài liệu hướng dẫn dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ / Hiệp hội Đột quỵ Hoa Kỳ ]","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/2018-guidelines-for-the-early-management-acute-ischemic-stroke","userTypes":[],"lastmoddate":"21-10-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"Guideline: Management of residual risk after statin therapy","description":"Quản lý nguy cơ tồn dư sau khi điều trị bằng liệu pháp statin.","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/management-of-residual-risk-after-statin-therapy","userTypes":[],"lastmoddate":"21-10-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"(ACCORD) Eye Study - The Effects of Medical Management on the Progression of Diabetic Retinopathy in Persons with Type 2 Diabetes","description":"(ACCORD) Nghiên cứu về mắt \u2013 Hiệu quả của điều trị thuốc đối với sự tiến triển của bệnh lý võng mạc đái tháo đường ở những bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2.","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/accord-eye-study","userTypes":[],"lastmoddate":"21-10-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"Giải pháp mới trong phòng và điều trị bệnh lý võng mạc đái tháo đường","description":"Tóm tắt ý chính sau hội thảo chuyên gia","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/mims-giai-phap-moi-trong-phong-dieu-tri-benh-ly-vong-mac-dai-thao-duong","userTypes":[],"lastmoddate":"21-10-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"Guideline: European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition","description":"Hiệp hội Nhi khoa Châu Âu về Tiêu hóa, Gan, và Dinh dưỡng / Hiệp hội Châu Âu về Bệnh Truyền nhiễm Nhi khoa - Hướng dẫn dựa trên bằng chứng về bệnh Viêm dạ dày Cấp tính ở Trẻ em Châu Âu: Cập nhật 2014","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/guideline-acute-gastroenteritis-in-children","userTypes":[],"lastmoddate":"21-10-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"Guideline: 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease","description":"Hướng dẫn phòng ngừa bệnh tim mạch năm 2019 của ACC/AHA [Một Báo cáo của Đại học Tim mạch Hoa Kỳ/ Hướng dẫn thực hành lâm sàng của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ]","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/guideline-acc-aha-prevention-cardiovascular","userTypes":[],"lastmoddate":"21-10-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"Guideline: 2017 Taiwan lipid guidelines for high risk patients","description":"Tài liệu hướng dẫn năm 2017 của Đài Loan về việc sử dụng Lipid cho bệnh nhân có nguy cơ cao.","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/guideline-liquid","userTypes":[],"lastmoddate":"21-10-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"Những lưu ý khi bảo quản thực phẩm","description":"Dược phẩm phải được bảo quản trong điều kiện môi trường sạch sẽ, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, tránh nhiệt và tránh ẩm.","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/luu-y-bao-quan-duoc-pham-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/luu-y-bao-quan-duoc-pham-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/nhung-luu-y-khi-bao-quan-thuc-pham","userTypes":[],"lastmoddate":"21-10-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""},{"title":"Thần kinh","tagname":"Mind & Brain (CNS)","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/cns-new.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/than-kinh"},{"title":"Tim mạch","tagname":"cardio","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""},{"title":"Chóng mặt","tagname":"Mind & Brain (CNS)","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/cns-new.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/than-kinh"},{"title":"","tagname":"cardio","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"}]}]},{"title":"Quy tắc đạo đức hành nghề dược","description":"Những kinh nghiệm về việc kinh doanh thuốc tại các nhà thuốc hoặc hiệu thuốc (gọi tắt là nhà thuốc) phù hợp với quy tắc đạo đức hành nghề dược","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/quy-tac-hanh-nghe-duoc-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/quy-tac-dao-duc-hanh-nghe-duoc","userTypes":[],"lastmoddate":"21-10-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"6 lời khuyên cho người chăm sóc bệnh nhân","description":"Khi bạn cảm thấy lạc quan, năng lượng tích cực của bạn sẽ lan tỏa đến mọi người xung quanh, nhất là người bệnh.","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/loi-khuyen-cham-soc-nguoi-benh-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/loi-khuyen-cham-soc-nguoi-benh-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/6-loi-khuyen-cho-nguoi-cham-soc-benh-nhan","userTypes":[],"lastmoddate":"21-10-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""}]}]},{"title":"6 lý do phòng khám của bạn cần một trang web","description":"Thống kê cho thấy 53% người dùng có thói quen tìm kiếm thông tin của các địa điểm cần đến tối thiểu một lần mỗi tháng. ","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/bai-viet/6-ly-do-phong-kham-cua-ban-can-mot-trang-web","userTypes":[],"lastmoddate":"21-10-2019","tags":[{"patient":[{"title":"Tim mạch","tagname":"tim-mach","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/tim-mach"}]},{"doctor":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""},{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""},{"title":"Tim mạch","tagname":"cardio","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"}]},{"pharmacist":[{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""},{"title":"","tagname":"general-topics","imageURL":"","redirectURL":""},{"title":"","tagname":"cardio","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-svg/heart.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/tim-mach"}]}]}]}