CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ a:care

Chính sách này áp dụng cho người cư trú không ở tại Hoa Kỳ và Liên Minh Châu Âu.

Chính sách về Quyền riêng tư này giải thích cách thức Abbott xử lý thông tin được thu thập từ hoặc về bạn hoặc thiết bị bạn sử dụng trên các trang web/cổng thông tin và ứng dụng di động được quản lý và cung cấp bởi Abbott Product Operations AG (bao gồm cả các công ty con và công ty thành viên, có liên kết đến Chính sách về Quyền riêng tư này (được gọi là “các trang Web a:care của Abbott“). Chính sách về Quyền riêng tư này không áp dụng đối với thông tin được thu thập ngoại tuyến từ bạn, đối với các trang web/cổng thông tin của Abbott mà không liên kết với Chính sách về Quyền riêng tư này, và cũng không áp dụng cho người cư trú của Hoa Kỳ cũng như không áp dụng cho các trang web của bên thứ ba mà Trang Web của Abbott này có thể liên kết đến. Việc bạn sử dụng các trang Web a:care của Abbott mà liên kết với Chính sách về Quyền riêng tư này phải tuân thủ Chính sách về Quyền riêng tư này và Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến của a:care.

Vui lòng đọc Chính sách về Quyền riêng tư này trước khi sử dụng các trang Web a:care của Abbott hoặc gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi.

Chính sách về Quyền riêng tư này định nghĩa “thông tin cá nhân” như thế nào?

“Thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin nhận diện bạn hoặc có thể được sử dụng một cách hợp lý để nhận diện bạn, được gửi lên và/hoặc được thu thập bởi các trang web a:care của Abbott và được duy trì bởi Abbott dưới một hình thức có thể truy cập. Ví dụ về thông tin cá nhân bao gồm họ tên, địa chỉ nhận thư và số điện thoại của bạn.

Những thông tin nào được Abbott thu thập trực tuyến?

Abbott thu thập thông tin theo một số hình thức khác nhau:

• Thông tin cá nhân do bạn cung cấp hoặc cho phép chúng tôi thu thập. Abbott thu thập thông tin cá nhân mà bạn nhập vào các trường dữ liệu trên các trang Web a:care của Abbott. Ví dụ, bạn có thể gửi họ tên, địa chỉ nhận thư, địa chỉ thư điện tử và/hoặc các thông tin khác để nhận thông tin về các chủ đề khác nhau, đăng ký tham gia các chương trình Abbott hoặc các chương trình a:care của Abbott, liên hệ với dịch vụ khách hàng của Abbott, hoặc trả lời các khảo sát của Abbott. Nếu bạn đang truy cập các trang Web a:care của Abbott trên thiết bị di động của bạn, bạn cũng có thể chọn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu về vị trí. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, bạn không nên cung cấp cho Abbott bất kỳ thông tin nào không được yêu cầu cụ thể.

Bạn cũng có thể cho phép chúng tôi truy cập một số thông tin cá nhân nhất định được duy trì bởi các nhà cung cấp dịch vụ khác. Ví dụ, bạn có thể liên kết tài khoản Facebook hoặc Google của bạn với Abbott, cho phép chúng tôi lấy thông tin từ các tài khoản đó (chẳng hạn như danh sách bạn bè hoặc danh bạ của bạn). Thông tin chúng tôi nhận được từ các dịch vụ này thường phụ thuộc vào chế độ cài đặt của bạn hoặc các Chính sách về Quyền riêng tư của nhà cung cấp hiện hành, vì vậy vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi cấp quyền truy cập cho chúng tôi. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông xã hội này. Nếu bạn cho phép chúng tôi truy cập thông tin này, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó cho các mục đích được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư này.

• Thu thập thông tin thụ động. Abbott có thể thu thập thông tin về các lượt truy cập của bạn tới các trang Web a:care của Abbott mặc dù bạn không chủ động gửi thông tin đó. Thông tin này có thể giúp việc sử dụng các trang Web a:care của Abbott của bạn trở nên dễ dàng và có ý nghĩa hơn bằng cách cho phép Abbott cung cấp dịch vụ tốt hơn, tùy chỉnh các trang dựa trên nhu cầu của người tiêu dùng, thực hiện các thống kê, cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan hơn, phân tích xu hướng, và còn giúp quản trị và cải thiện các trang Web a:care của Abbott. Như đã thảo luận trong mục “Abbott và các đối tác của Abbott sử dụng cookie để quảng cáo như thế nào?” bên dưới, những thông tin như vậy cũng có thể được thu thập bởi các nhà cung cấp quảng cáo của Abbott và các đối tác khác. Dưới đây là một số loại thông tin được thu thập khi truy cập các trang Web a:care của Abbott:

• Dữ liệu nhật ký. Khi bạn sử dụng các trang Web a:care của Abbott, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin (“dữ liệu nhật ký”), bao gồm thông tin mà trình duyệt của bạn gửi về bất kỳ khi nào bạn truy cập các trang Web a:care của Abbott hoặc ứng dụng di động của bạn gửi về trong khi sử dụng. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao Thức Internet của bạn, địa chỉ của các trang mà bạn đã truy cập có các tính năng của các trang Web a:care của Abbott, tên trình duyệt và chế độ cài đặt, ngày và thời gian của các yêu cầu, cách bạn sử dụng các trang Web a:care, và dữ liệu cookie.

• Dữ liệu cookie. Tùy thuộc vào cách bạn truy cập vào các trang Web a:care của Abbott, chúng tôi và các đối tác được chúng tôi chấp thuận có thể sử dụng “cookies” (một tệp văn bản nhỏ được máy tính gửi mỗi khi bạn truy cập các trang của chúng tôi, chỉ có duy nhất đối với tài khoản Abbott hoặc trình duyệt của bạn) hoặc các công nghệ tương tự, để ghi lại dữ liệu nhật ký. Khi chúng tôi sử dụng cookie, chúng tôi có thể sử dụng cookie “phiên truy cập” (dữ liệu tồn tại cho đến khi bạn đóng trình duyệt) hoặc cookie “dài hạn” (dữ liệu tồn tại cho đến khi bạn và/hoặc trình duyệt xóa chúng). Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng cookie để ghi nhớ những sở thích cá nhân của bạn, chẳng hạn như các phần của trang web mà bạn truy cập thường xuyên, mã định danh, hoặc các chế độ cài đặt khác để bạn không phải thiết lập chúng mỗi khi bạn truy cập các trang Web a:care của Abbott. Một số cookie chúng tôi sử dụng được liên kết với tài khoản a:care của Abbott của bạn (bao gồm thông tin cá nhân về bạn, chẳng hạn như địa chỉ thư điện tử bạn đã cung cấp cho chúng tôi) nhưng các cookie khác thì không. Vui lòng xem mục “Abbott và các đối tác của Abbott sử dụng cookie để quảng cáo như thế nào?” bên dưới để biết thêm thông tin.

• Plugin và dữ liệu truyền thông xã hội. Ngoài ra, các trang web a:care của Abbott có thể sử dụng các tính năng mở rộng (plugin) của mạng truyền thông xã hội (ví dụ như tính năng “Thích” của Facebook, tính năng “Chia sẻ lên Twitter”) nhằm cho phép bạn dễ dàng chia sẻ thông tin với người khác. Khi bạn truy cập các trang Web a:care của Abbott, người vận hành của các tính năng mở rộng của mạng xã hội có thể đặt cookie trên máy tính của bạn, cho phép người vận hành đó nhận ra những cá nhân đã từng truy cập các trang Web a:care của Abbott. Nếu bạn đăng nhập vào trang mạng truyền thông xã hội (ví dụ như Facebook, Twitter, Google+) trong khi đang sử dụng các trang Web a:care của Abbott, các tính năng mở rộng cho phép trang mạng truyền thông xã hội này nhận thông tin rằng bạn đã truy cập các trang Web a:care của Abbott. Các tính năng mở rộng cũng cho phép các trang web truyền thông xã hội chia sẻ thông tin về các hoạt động của bạn trên các trang Web a:care của Abbott với những người dùng khác của họ. Ví dụ: tính năng mở rộng của mạng truyền thông xã hội Facebook cho phép Facebook hiển thị các lượt thích và nhận xét của bạn trên các trang của chúng tôi với bạn bè trên Facebook của bạn. Tính năng mở rộng của Facebook cũng có thể cho phép bạn xem hoạt động Facebook của bạn bè trên các trang Web a:care của Abbott. Abbott không kiểm soát bất kỳ nội dung nào từ các tính năng mở rộng của các trang mạng truyền thông xã hội. Để biết thêm thông tin về các tính năng mở rộng từ các trang mạng truyền thông xã hội khác, bạn nên tham khảo các tuyên bố về quyền riêng tư và chia sẻ dữ liệu của các trang đó.

• Thông tin về thiết bị. Ngoài dữ liệu nhật ký, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về thiết bị bạn đang sử dụng để truy cập các trang Web a:care của Abbott, bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành bạn đang sử dụng, chế độ cài đặt của thiết bị, mã định danh duy nhất của thiết bị và dữ liệu về sự cố. Việc chúng tôi thu thập một số hoặc tất cả thông tin này thường phụ thuộc vào loại thiết bị bạn đang sử dụng và chế độ cài đặt của thiết bị đó. Ví dụ, sự có sẵn của các loại thông tin khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng máy Mac hay máy tính cá nhân sử dụng Microsoft, hoặc iPhone hay điện thoại Android. Để tìm hiểu thêm về các thông tin mà thiết bị của bạn có thể cung cấp cho chúng tôi, vui lòng kiểm tra các chính sách của nhà sản xuất thiết bị hoặc nhà cung cấp phần mềm.

• Thông tin được cung cấp bởi các đối tác của Abbott. Các nhà cung cấp quảng cáo và các đối tác khác của chúng tôi có thể chia sẻ với Abbott thông tin mà họ thu thập được. Ví dụ, các nhà cung cấp quảng cáo có thể chia sẻ với chúng tôi những thông tin liên quan đến các mẫu quảng cáo của Abbott trên các trang Web a:care của Abbott hoặc các ứng dụng nơi đặt quảng cáo để đo lường và/hoặc cải thiện những quảng cáo đó. Abbott có thể nhận được thông tin này, mà theo đó có thể bao gồm các thông tin như liệu rằng việc nhấp vào quảng cáo có dẫn đến việc mua hàng hay một danh sách các tiêu chí để sử dụng cho các mẫu quảng cáo theo nhóm đối tượng mục tiêu (targeting ads).

Trong tình huống nào Abbott có thể sử dụng thông tin cá nhân?

Abbott sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp thông qua các trang Web a:care của Abbott để trả lời các câu hỏi của bạn và cung cấp dịch vụ khách hàng hiệu quả.

Abbott cũng có thể sử dụng thông tin được thu thập từ bạn thông qua việc bạn sử dụng các trang Web a:care của Abbott cho các mục đích kinh doanh hợp pháp khác, chẳng hạn như:

• Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ a:care của chúng tôi đến bạn và làm cho các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, cũng như để phát triển các sản phẩm và dịch vụ a:care mới.

• Gửi cho bạn các thông báo và thông tin liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ a:care của Abbott, bao gồm việc thông báo cho bạn về các chương trình khuyến mãi đặc biệt.

• Mời bạn tham gia vào các cuộc khảo sát về các sản phẩm hoặc dịch vụ a:care của chúng tôi.

• Phát triển và duy trì các trang web a:care của Abbott.

• Bảo vệ Abbott và người dùng của chúng tôi.

• Bảo vệ mạng lưới của chúng tôi và các trang Web a:care của Abbott.

Abbott cũng có thể sử dụng thông tin được thu thập từ bạn hoặc về bạn để cung cấp cho bạn nội dung được tùy chỉnh, bao gồm:

• Nhận biết người sử dụng mới truy cập hoặc đã từng truy cập các trang Web a:care của Abbott.

• Ghi nhớ sở thích cá nhân của bạn.

• Hiểu rõ hơn về lợi ích của khách hàng và người truy cập các trang Web a:care của Abbott.

• Tiến hành nghiên cứu và phân tích việc sử dụng các trang Web a:care, sản phẩm và dịch vụ của Abbott.

Ngoài ra, một số ứng dụng di động và các trang được tối ưu hóa cho thiết bị di động của chúng tôi có thể có các tính năng dựa trên vị trí của thiết bị. Để triển khai các tính năng này, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin định vị mà bạn cho phép thiết bị di động của bạn gửi đến chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể cung cấp các tính năng mua sắm cho phép bạn nhận thông tin về những người bán địa phương. Thông tin định vị sẽ chỉ được thu thập nhằm phục vụ cho tính năng xác định và thông tin đó sẽ không được Abbott tiếp tục lưu giữ hoặc lưu trữ. Bằng cách sử dụng các ứng dụng như vậy, bạn đồng ý và cho phép việc thu thập và sử dụng thông tin định vị thiết bị di động của bạn cho mục đích triển khai các tính năng dựa trên thông tin này.

Abbott và các đối tác của Abbott sử dụng cookie để quảng cáo như thế nào?

Abbott sử dụng các công cụ phổ biến, chẳng hạn như cookie và các công nghệ tương tự (được thảo luận trong phần “Những thông tin nào được Abbott thu thập trực tuyến?” phía trên), để thu thập thông tin về người sử dụng khi họ truy cập vào các trang Web a:care của Abbott nhằm mục đích nâng cấp trải nghiệm của người sử dụng và gửi những mẫu quảng cáo trực tuyến có ý nghĩa hơn đến họ. Giống như nhiều công ty khác, Abbott cũng có thể sử dụng dịch vụ quảng cáo của các bên thứ ba và các đối tác khác để thu thập thông tin này.

Một hình thức mà theo đó chúng tôi gửi những mẫu quảng cáo có ý nghĩa hơn là quảng cáo đến nhóm khách hàng mục tiêu, một hình thức quảng cáo trực tuyến phổ biến được gọi là “retargeting” hoặc “remarketing”. Hình thức quảng cáo này được thực hiện dựa trên các hoạt động trực tuyến của một cá nhân trên một trang khác, dù không có liên kết. Ví dụ, nếu bạn có thể nhìn thấy các dịch vụ a:care trên các trang Web a:care của Abbott, bạn có thể thấy một mẫu quảng cáo cho các dịch vụ tương tự khi bạn truy cập trang web của các bên thứ ba khác. Để làm điều này, Abbott hoặc các nhà cung cấp quảng cáo của Abbott có thể sử dụng mã định danh của thiết bị, cookie hoặc công nghệ tương tự do Abbott hoặc nhà cung cấp quảng cáo đặt khi bạn truy cập các trang Web a:care của Abbott hoặc các trang web hoặc ứng dụng di động của bên thứ ba. Việc đặt các cookie này hoặc các công nghệ khác trên thiết bị của bạn có thể xác định bạn trên nhiều trang web khác nhau và bạn nên tham khảo Chính sách về Quyền riêng tư của nhà cung cấp quảng cáo của chúng tôi để hiểu cách họ thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn.

Khả năng kiểm soát việc sử dụng các công cụ theo dõi như cookie và chọn không tham gia hoạt động quảng cáo nhắm chọn lại của bạn lại được mô tả trong mục “Tôi có những lựa chọn nào về cách Abbott thu thập và sử dụng thông tin về tôi?” bên dưới.

Abbott có tổng hợp thông tin cá nhân không?

Abbott có thể kết hợp thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trên một trang Web/ứng dụng di động a:care của Abbott với thông tin cá nhân do bạn cung cấp trên trang Web/ứng dụng di động a:care khá của Abbott. Abbott cũng có thể kết hợp thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trực tuyến cho chúng tôi với thông tin được thu thập ngoại tuyến cũng như thông tin do các bên thứ ba cung cấp. Thông tin tổng hợp này giúp chúng tôi thiết kế các trang Web a:care của Abbott cũng nhu các sản phẩm và dịch vụ a:care của Abbott, truyền đạt thông tin đến bạn tốt hơn, nâng cao hoạt động tiếp thị và nghiên cứu của chúng tôi, và tạo thuận lợi cho các chức năng kinh doanh khác được mô tả trong phần “Trong tình huống nào Abbott có thể sử dụng thông tin cá nhân?” nêu trên.

Tôi có những lựa chọn nào về cách Abbott thu thập và sử dụng thông tin về tôi?

Bạn luôn có thể giới hạn lượng và loại thông tin cá nhân về bạn mà Abbott nhận bằng cách không nhập bất kỳ thông tin cá nhân nào vào các biểu mẫu hoặc trường dữ liệu trên các trang Web a:care của Abbott. Một số dịch vụ trực tuyến của chúng tôi chỉ có thể hoạt động nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân phù hợp. Các phần khác của các trang Web a:care của Abbott có thể hỏi bạn có muốn chọn hoặc không chọn tham gia danh bạ để chúng tôi liên hệ về các ưu đãi, khuyến mãi và dịch vụ khác mà bạn có thể quan tâm.

Bạn cũng có thể nhận các câu hỏi tùy chọn hoặc các mục tùy chọn cho phép bạn thể hiện ý muốn không muốn các trang Web a:care của Abbott sử dụng các công nghệ theo dõi, chẳng hạn như cookie, để “nhớ” thông tin của bạn về các lượt truy cập sau này, chẳng hạn như mã người sử dụng hoặc địa chỉ gửi thư. Ngoài ra, bạn có thể kiểm soát việc sử dụng các công cụ theo dõi và giới hạn các hoạt động quảng cáo nhắm chọn lại như sau:

• Kiểm soát các công cụ theo dõi. Hầu hết các trình duyệt web đều có một tùy chọn để tắt tính năng cookie, điều này sẽ ngăn chặn việc trình duyệt của bạn chấp nhận cookie mới, cũng như (tùy thuộc vào tính năng phần mềm trình duyệt của bạn) cho phép bạn quyết định chấp nhận mỗi cookie mới ở một số cách khác nhau. Tìm hiểu thêm thông tin về cookie ở đây. Bạn cũng có thể kiểm soát cookie flash mà chúng tôi có thể sử dụng trên các trang Web a:care của Abbott nhất định theo thời gian. Tại sao? Vì các cookie flash không thể kiểm soát bằng chế độ cài đặt trình duyệt.

• Chọn không tham gia hoạt động retargeting. Chương Trình Tự Điều Chỉnh cho chương trình Quảng Cáo Hành Vi Trực Tuyến (The Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising) cung cấp cho người tiêu dùng khả năng hủy đăng ký việc ghi lại các hành vi trực tuyến. Hãy nhấp vào đây để chọn hủy đăng ký việc thu thập hành vi trực tuyến của bạn từ các đối tác quảng cáo của chúng tôi, bao gồm các mẫu quảng cáo retargeting . Những lựa chọn mà bạn chọn tùy thuộc vào trình duyệt và thiết bị cụ thể. Đồng thời, một số phiên bản hệ điều hành iOS cho phép bạn “Giới Hạn Theo Dõi Quảng Cáo” (Limit Ad Tracking) trong phần cài đặt, và một số phiên bản hệ điều hành Android cho phép bạn “Chọn Không Tham Gia Quảng Cáo Dựa Trên Sở Thích” (Opt out of Interest-Based Ads) trong phần cài đặt. Các tùy chọn mà bạn chọn tùy thuộc vào trình duyệt và thiết bị cụ thể.

• Chính Sách Không Theo Dõi của Abbott. Abbott tôn trọng các ý muốn Không Theo Dõi (AdChoice Do Not Track, ”DNT”). Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc hạn chế các trang web đặt cookie có thể làm trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tệ hơn, và trong một số trường hợp, các trang web sẽ không hoạt động bình thường khi không có cookie, lưu trữ dữ liệu cục bộ và các công nghệ tương tự.

Ai sẽ có quyền truy cập thông tin cá nhân về tôi?

Thông tin cá nhân có thể được truy cập bởi một số lượng hạn chế nhân viên Abbott, bởi một số công ty mà Abbott có thể hợp tác tiến hành các chương trình, và bởi các cá nhân và tổ chức mà Abbott ký hợp đồng để thực hiện các hoạt động kinh doanh cho Abbott. Chúng tôi đào tạo nhân viên về tầm quan trọng của quyền riêng tư và cách xử lý cũng như quản lý dữ liệu khách hàng một cách thích hợp và an toàn. Đồng thời, Abbott có thông lệ thông báo nếu bạn đang đăng ký một chương trình được Abbott thực hiện cùng với một công ty khác đòi hỏi phải truy cập thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, Abbott có thông lệ yêu cầu các nhà thầu bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng thông tin cá nhân để thực hiện các chức năng cho Abbott.

Abbott có chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba không?

Theo nguyên tắc chung, Abbott không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba, trừ khi cần thiết để tiến hành một chương trình hợp tác chung hoặc để thực hiện một chương trình hoặc hoạt động thông qua một nhà thầu. Trong trường hợp pháp luật có yêu cầu, Abbott sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị của bên thứ ba, trừ khi bạn được lựa chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận việc tiết lộ này. Tuy nhiên, nếu Abbott bán một hay nhiều dòng sản phẩm hoặc nhánh kinh doanh của mình, thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển cho bên mua để bên mua có thể tiếp tục cung cấp các thông tin và dịch vụ đến bạn. Abbott bảo lưu các quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để đáp ứng các yêu cầu thông tin hợp pháp từ các cơ quan chính phủ, nhằm giải quyết các tình huống an ninh quốc gia, hoặc khi pháp luật hiện hành có yêu cầu khác.

Abbott bảo mật thông tin cá nhân bằng cách nào?

Abbott có thông lệ bảo mật mỗi trang web thu thập thông tin cá nhân; tuy nhiên, tính bảo mật của thông tin cá nhân khi được truyền qua Internet không thể được đảm bảo. Chúng tôi khuyên bạn nên thận trọng khi truyền tải thông tin cá nhân qua Internet, đặc biệt là thông tin cá nhân liên quan đến sức khỏe của bạn. Abbott không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba sẽ không truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của bạn; do đó, khi gửi thông tin cá nhân cho các trang Web a:care của Abbott, bạn phải cân nhắc cả lợi ích và rủi ro. Ngoài ra, các trang Web a:care của Abbott liên kết với Chính sách về Quyền riêng tư này sẽ hiển thị một cảnh báo bất cứ khi nào bạn chuyển đến một trang web không được kiểm soát bởi Abbott hoặc liên kết với một Chính sách về Quyền riêng tư khác của Abbott; bạn nên kiểm tra Chính sách về Quyền riêng tư của các trang web của bên thứ ba như vậy trước khi gửi thông tin cá nhân đi.

Abbott có các chính sách, theo đó cung cấp việc sử dụng và bảo vệ thích hợp đối với bất kỳ số an sinh xã hội nào được thu thập trong quá trình kinh doanh với Abbott. Các chính sách của Abbott yêu cầu số an sinh xã hội phải được bảo đảm một cách thích hợp để tránh việc mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép. Không giống như Chính sách về Quyền riêng tư này chỉ được áp dụng cho thông tin cá nhân trực tuyến, theo đó các chính sách số an sinh xã hội của Abbott áp dụng cho cách thu thập và sử dụng cả thông tin cá nhân trực tuyến và ngoại tuyến.

Abbott bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em như thế nào?

Abbott không có chủ ý thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em (chúng tôi định nghĩa “trẻ em” là trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi) trên các trang Web a:care của Abbott. Chúng tôi không có chủ ý cho phép trẻ em sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm a:care, trao đổi với chúng tôi, hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ a:care trực tuyến nào của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ và biết rằng con bạn đã cung cấp thông tin cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng một trong các phương pháp được nêu bên dưới để cùng với chúng tôi giải quyết vấn đề này.

Làm thế nào tôi có thể sửa thông tin cá nhân hoặc xóa khỏi hồ sơ khách hàng hiện tại?

Bạn có thể yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng thông báo mong muốn của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo một trong các cách được nêu bên dưới. Vì mục đích lưu trữ hồ sơ, chúng tôi sẽ giữ lại một số thông tin cá nhân mà bạn gửi cùng với các giao dịch thương mại.

Làm thế nào tôi có thể liên lạc với Abbott?

Nếu bạn có câu hỏi về việc sử dụng, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc nếu bạn muốn từ chối các liên lạc trong tương lai từ các trang Web a:care của Abbott hoặc một chương trình a:care cụ thể của Abbott, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết “Liên Hệ Với Chúng Tôi” trên các trang Web a:care của Abbott bạn đang truy cập hoặc gửi thư điện tử cho chúng tôi tại webmaster@abbott.com. Ngoài ra, bạn có thể gửi thư đến địa chỉ sau:

Abbott Laboratories

Người nhận: Public Affairs, Department 383

100 Abbott Park Road

Abbott Park, IL 60064-6048

Trong tất cả các thông tin liên lạc với Abbott, vui lòng gửi kèm địa chỉ thư điện tử được sử dụng để đăng ký (nếu có), địa chỉ trang Web a:care của Abbott hoặc chương trình a:care cụ thể của Abbott mà bạn đã cung cấp thông tin cá nhân, và giải thích chi tiết về yêu cầu của bạn. Nếu bạn muốn xóa hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của mình và muốn liên hệ với chúng tôi qua thư điện tử, vui lòng ghi chú rõ “Yêu Cầu Xóa” hoặc “Yêu Cầu Sửa Đổi”, nếu có, trong dòng chủ đề của thư điện tử. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng mọi yêu cầu hợp lý một cách kịp thời.

Làm cách nào để biết liệu Abbott có cập nhật chính sách này không?

Abbott bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách về Quyền riêng tư này mà không cần thông báo trước nhằm phản ánh các tiến bộ kỹ thuật, các thay đổi về pháp luật và quy định cũng như các thực hàng kinh doanh tốt. Nếu Abbott thay đổi chính sách về quyền riêng tư của mình, một Chính sách về Quyền riêng tư mới sẽ phản ánh những thay đổi đó và ngày hiệu lực của Chính sách về Quyền riêng tư đã sửa đổi sẽ được quy định trong đoạn này.

Để tìm hiểu thêm về các cách Abbott sử dụng và bảo mật thông tin, vui lòng truy cập Chính sách về quyền riêng tư đầy đủ của chúng tôi tại https://www.vn.abbott/privacy-policy.html.

Chính sách về Quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối và có hiệu lực kể vào ngày 28 tháng 10 năm 2020.

VTM2173405